Po vyhodnocení závažnosti situace a stavu, jakým způsobem probíhají v poslední době zasedání zastupitelstva, jsme se rozhodli zveřejnit na hlavní stránce úřadu, která je jinak určena pouze pro oficiální informace občanům, stanovisko jednak v současné době opoziční ODS z 12. 5. 2011 (viz níže), jednak stanovisko 7 ostatních zastupitelů, podporujících současné vedení radnice. Účelem zveřejnění obou těchto stanovisek je umožnit občanům, kteří na ZMČ nebyli přítomni, aby si mohli udělat obrázek o tom, jak vidí práci ZMČ obě strany a mohli si udělat vlastní úsudek. Další stanoviska tohoto typu již nebudou na hlavní stránce zveřejňována, protože svým charakterem sem nepatří - pro ně je určena v menu kolonka otázky a odpovědi, v nové podobě zprovozněná od 16. 5. 2011

ad 1. Starosta při řízení zastupitelstva měří všem stejným metrem, a stěžovat si ze strany ODS na to, že není dodržován jednací řád v jejich neprospěch, je poněkud překvapující, protože v prakticky každém bodu vznáší Mgr. Dudášová mnoho připomínek (dle jednacího řádu má nárok pouze na dva vstupy). To, že je jí dáván takto velký prostor, je dáno dobrou vůlí pana starosty, aby opoziční ODS měla dostatečně velký prostor na vyjádření svého názoru.

ad 2. Za situace, kdy prozatím není na úřadu tajemnice a zastupitelé s právním vzděláním se na místo spolupráce zaměřují na nepřiměřené lpění na formálních náležitostech i na místech, kde to není nezbytně nutné, snaží se ostatní zastupitelé koncipovat body jednání zastupitelstva, návrhy usnesení atd. s nejlepším vědomím a svědomím. Nesdílíme názor, že návrhy nejsou připravené. Na úložiště jsou vkládány veškeré podklady související s projednávanými body. Tyto podklady jsou také prezentovány pomocí projekce na předmětných jednáních zastupitelstva. Pokud je uvedeno, že jsou návrhy usnesení v rozporu se zákonem, je povinností kontrolního výboru sdělit, která konkrétní usnesení a proč to jsou a s jakým právním předpisem jsou v rozporu. Pokud je to formulováno takto vágně, nelze se takovým podnětem zabývat.

ad 3. Je rozdílem připomínkovat věcně, kde jde např. o smluvní vztahy obce, v jejichž pochybení může obci vzniknout finanční újma, příp. jiná škoda, např. ve formě hrozícího soudního sporu apod. (takové připomínky jsou opodstatněné a je na ně reagováno) a stejně horlivě připomínkovat méně podstatné body jednání, což lze považovat za obstrukce bránící zastupitelům, kteří chtějí dělat pro obec, pracovat. Pokud je ze strany ODS návrh usnesení zpochybňován, je logické je vyzvat ke zdůvodnění a příp. přeformulování tak, aby bylo v souladu s jejich představou. Říci, že je něco "špatně" a neumět říci, jak by to mělo být dobře, je tristní. Místo toho poslouchat zdůvodnění jako: "Nebudeme pracovat za Vás." nebo "Na to nemáme čas." je vůči lidem v obci ostudné. Každý zastupitel by měl chtít pracovat pro lidi v obci a měl by do zastupitelstva přinést svoji profesní dovednost, ze svého zaměstnání.
Je pravdou, že v počátku byly ve spolupráci jisté nedostatky a to ať již v rámci koalice, která v mezidobí zanikla, tak napříč celým zastupitelstvem. Nikdy však není pozdě na změnu a k té došlo právě v době, kdy zmíněný nedostatek v komunikaci vyústil v pokus o odvolání starosty.
Pokud by ODS měla zájem na spolupráci, měla se zúčastnit pracovní porady, kterou má starosta možnost svolat jako neveřejnou. Tam mohla ODS vše probrat a dozvědět se vše podstatné.
Nakonec zástupci občanů na posledním jednání zastupitelstva potvrdili, že vidí posun k lepšímu a že mají větší jistotu a dobrý pocit z toho, že vidí uskupení lidí, kteří chtějí dělat pro Chuchli.

Subjektivní názor, že jednání bylo neefektivní, lze považovat za irelevantní, neboť zaznívá od osob, které se druhé poloviny jednání neúčastnili a právě v této části jednání se řešily další důležité věci vzešlé z výboru majetkového, dopravního atd.

Mgr. Martin Melichar, Ing. arch. David Vokurka. Ing. Jiří Petr, Ing. Daniel Kozický, Viktor Čahoj, Bc. Daniel Šatra, Tomáš Benčat,