Úřad městské části Praha – Velká Chuchle

Poskytování informací o Městské části Praha – Velká Chuchle dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Postup vyřízení věci:
Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím upravuje práva tohoto přístupu a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. Dle tohoto zákona městská část jako povinný subjekt má za povinnost poskytnout veřejnosti informace, které se vztahují k jeho působnosti. Žadatel (každá právnická nebo fyzická osoba) může ÚMČ Praha – Velká Chuchle požádat o informaci ústně nebo písemně a to i prostřednictvím elektronické podatelny se zaručeným elektronickým podpisem.

Obsah písemné žádosti příslušný odbor úřadu (dále jen zpracovatel) posoudí a vyřídí následovně:

 • poskytne požadovanou informaci písemně nebo nahlédnutím do spisu včetně možnosti pořídit kopii, či na paměťových mediích a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne přijetí žádosti. V závažných důvodech pak lze lhůtu prodloužit, nejdéle však o 10 dnů (např. při vyhledávání a sběru objemného množství oddělených a odlišných informací, konzultaci mezi dvěma nebo více odbory úřadu nebo s jiným povinným subjektem), žadatel musí být o prodloužení lhůty prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty o poskytnutí informace. Po vyřízení žádosti zpracovatel tuto skutečnost oznámí žadateli a vyzve ho k uhrazení příslušných nákladů za poskytnutí informace (viz Sazebník úhrad). Po zaplacení úhrady zpracovatel žadateli požadovanou informaci vydá, a to způsobem, který žadatel ve své žádosti uvedl.
 • pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, zpracovatel sdělí žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace - nejpozději do 7 dnů od doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, bude mu poskytnuta.
 • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Pokud tak žadatel neučiní do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí poskytnutí žádosti a toto rozhodnutí zašle žadateli.
 • v případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti zpracovatele, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost žadateli sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti.
 • v případě, že existuje zákonem stanovený důvod pro neposkytnutí informace (dle § 7-11 uvedeného zákona), ve lhůtě do 15 dnů od doručení žádosti rozhodne zpracovatel o odmítnutí žádosti.
 • Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost zpracovatel tyto informace zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup. O informacích, poskytnutých v jiné než elektronické podobě postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.

Formuláře, náležitosti, doklady:
Pro písemné podání:

 • je určen formulář Žádost o poskytnutí informace, který je k dispozici v podatelně nebo na všech odborech ÚMČ Praha – Velká Chuchle, U Skály 262/2 Praha – Velká Chuchle.
 • žádost lze též formulovat volně s uvedením následujících údajů:
  identifikace žadatele
  - u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu nebo doručovací adresa, telefon,
  - u právnické osoby název subjektu, sídlo, IČ, DIČ telefon,
  charakteristika požadované informace
  způsob poskytnutí informace
  - písemně
  - na paměťovém médiu
  - k osobnímu vyzvednutí
  - elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem

Forma vyřízení na úřadě:
Žádost se zasílá poštou, elektronicky - prostřednictvím elektronické podatelny se zaručeným elektronickým podpisem, datovou schránkou nebo se předá podatelně ÚMČ Praha – Velké Chuchle, U Skály 262/2.

Možnost odvolání:
Proti rozhodnutí ÚMČ Praha – Velká Chuchle ve věcech přenesené působnosti je možno podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Magistrátu hl.m. Prahy podáním učiněným prostřednictvím ÚMČ Praha – Velké Chuchle. Proti rozhodnutí ÚMČ Praha – Velká Chuchle, které se týká informace ve věcech samostatné působnosti je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k ÚMČ Praha – Velká Chuchle - rozhoduje starosta.

Právní úprava:
Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění.
Zákon č. 500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád).

Typ Název souboru Velikost
Ikona Opatření tajemnice č. 37_2009.doc 98 kB
Ikona Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí informace.doc 24.5 kB
Ikona Příloha č. 2 - Lhůty pro vyřízení.doc 20.5 kB
Ikona Příloha č. 3 - Vzor rozhodnutí - právnická osoba.doc 22.5 kB
Ikona Příloha č. 4 - Vzor rozhodnutí - Fyzická osoba.doc 22 kB
Ikona Příloha č. 5 - Vzor oznámení o vyřízení žádostí.doc 23 kB
Ikona Příloha č. 6 - Sazebník úhrad.doc 48.5 kB