Městská část Praha -Velká Chuchle se sídlem Praha 5, U Skály 262/2, IČ: 0023118
v y z ý v á

zájemce k podání návrhů na uzavření Smlouvy o dílo na rekonstrukci splaškové kanalizace v ulici Dubnická, Strmý Vrch ve Velké Chuchli

Technické podklady k výběrovému řízení č.1/2008 budou zájemcům na vyžádání zaslány, případně budou k dispozici na adrese U Skály 262/2, Velká Chuchle, stavební odbor (kontakt tel 257 940 325 nebo mobil. 602191597, Ing. Petr Schůrek) ve dnech pondělí, úterý a středa vždy od 9:00 do 13:00 hodin;

Uzávěrka výběrového řízení pro podání závazných návrhů je stanovena 
na pondělí 15. září 2008 v 11:00 hodin

Závazné dokumenty
1. Řád výběrového řízení č. 1/2008 2. Přílohy
2.1. formulář „Souhlas s řádem výběrového řízení“,
2.2. formulář „Návrh na uzavření Smlouvy o dílo“,
3. Technické podklady J

Stanislav Fresl
starosta

Řád výběrového řízení

Řád výběrového řízení č. 1/2008 (dále jen Řád) upravuje postupy související s výzvou ÚMČ Velká Chuchle (dále jen vyzývatel) se sídlem U Skály 262/2, Praha 5 – Velká Chuchle k podávání návrhů na uzavření Smlouvy o dílo na rekonstrukci splaškové kanalizace v ulici Dubnická, Strmý Vrch ve Velké Chuchli a s vyhodnocením obdržených návrhů podle kritérií stanovených v tomto Řádu.

1. Výzva k podávání návrhů na uzavření Smlouvy o dílo byla veřejně oznámena prostřednictvím internetu na stránce http://www.chuchle.cz /. Dále byla výzva adresně oznámena subjektům – právnickým osobám, které projevily zájem o rekonstrukci kanalizace již v dřívějším období.

2. Vyzývatel má právo tuto výzvu odvolat před přijetím jakéhokoliv návrhu. Odvolání výzvy je vyzývatel povinen zveřejnit stejným způsobem jako tuto výzvu.

3. Nabídka musí obsahovat:

a) Vyplněný formulář „Souhlas s řádem výběrového řízení“ (Příloha 2.1), v němž zájemce uvede následující:

- identifikaci zájemce a svým podpisem stvrzený souhlas se závaznými pravidly Řádu výběrového řízení

b) Vyplněný formulář „Návrh na uzavření Smlouvy o dílo“ (Příloha č. 2.2.) v němž zájemce uvede následující:

- identifikaci zájemce – u právnické osoby: firma (přesně podle výpisu z obchodního rejstříku), sídlo, IČ, DIČ; u fyzické osoby – podnikatele: jméno a příjmení, firma (přesně podle výpisu z obchodního rejstříku) event. obchodní jméno, pod kterým podniká, adresu bydliště a adresu místa podnikání, liší-li se od bydliště, IČ, DIČ (právnické i fyzické osoby, zapsané v obchodním rejstříku přiloží 1x originál výpisu z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců od data uzávěrky příslušného kola výběrového řízení ! )

- konkrétní nabídku dle stanovených kritérií

4. Kritéria a pořadí pro vyhodnocení nabídek jsou následující :

a) cena díla
b) termín provedení
c) záruční podmínky

5. Nabídky v zalepené obálce s viditelným označením KANALIZACE DUBNICKÁ, STRMÝ VRCH budou doručeny poštou nebo osobně na adresu sídla ÚMČ Velká Chuchle, U Skály 262/2, 159 00 Praha 5 nejpozději do stanoveného termínu uzávěrky výběrového řízení tj. do pondělí 15. září 2008, do 11:00 hodin, kdy budou komisionelně bez prodlení otevřeny.

6. Z účasti ve výběrovém řízení budou vyloučeni ti zájemci u jejichž
   Nabídky
   - chybí konkrétní údaje k  jednotlivým kritériím
   - chybí některá z listin, která měla být v souladu s čl. 3 Řádu v
      Nabídce obsažena;
   - chybí podpis oprávněné osoby, popř. není přiložena požadovaná
     plná moc či pověření;
   - obálka nebyla zalepená anebo viditelně označená požadovaným
     nápisem;

7. Vyzývatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé návrhy, a to i bez udání důvodu. V takovém případě je vyzývatel povinen o svém rozhodnutí neprodleně informovat všechny zúčastněné zájemce.

8. Na základě vyhodnocení učiněných návrhů bude za přítomnosti ustanovené tříčlenné komise zaměstnanců ÚMČ určen vítěz a pořadí příslušných návrhů. O vyhodnocení došlých návrhů bude vyzývatelem sepsán protokol, který ověří nejméně dvě další fyzické osoby způsobilé k právním úkonům. Protokol bude společně s došlými návrhy uložen u vyzývatele a zúčastněným zájemcům bude umožněno do něj nahlédnout. Všichni zájemci budou písemně informováni o výsledcích výběrového řízení do 7 dnů ode dne uzávěrky výběrového řízení dopisem doručeným na adresu uvedenou v nabídce.

9. Smlouva o dílo vypracovaná vítězem výběrového řízení neprodleně po informaci o jeho vítězství ve výběrovém řízení bude po připomínkování vyzývatele oboustranně podepsána nejpozději do 7 dnů po schválení zastupitelstvem MČ Velká Chuchle

10. Pro případ, že z důvodu na straně vítěze nedojde k uzavření smlouvy o dílo ve stanoveném termínu (viz bod 9), jeho vítězství ve výběrovém řízení se ruší. Vyzývatel má v takovém případě právo potvrdit vítězství pro další vyhodnocený návrh, který skončil na druhém místě. Lhůty stanovené v čl. 8 a 9 Řádu platí ve stejném rozsahu.

Přílohy:

Příloha č. 2.1 - formulář „Souhlas s řádem výběrového řízení“
Příloha č. 2.2 - formulář „Návrh na uzavření Smlouvy o dílo“

Příloha č. 2.1

Souhlas s Řádem výběrového řízení č. 1/2008

Já, níže podepsaný účastník výběrového řízení

(vyplní pouze právnická osoba)

Firma:
Zastoupená:
Sídlo (včetně PSČ) :
IČ:
DIČ:

(vyplní pouze fyzická osoba - podnikatel)

Jméno a příjmení:
Firma / obchodní jméno:
Adresa bydliště (včetně PSČ):
Adresa místa podnikání (včetně PSČ):
IČ:
DIČ:

podpisem této listiny závazně p r o h l a š u j i,

- že jsem se důkladně seznámil s Řádem výběrového řízení č. 1/2008, který upravuje postupy související s výzvou ÚMČ Velká Chuchle se sídlem U Skály 262/2 Praha 5-Velká Chuchle na podání návrhů k uzavření Smlouvy o dílo na rekonstrukci splaškové kanalizace v ulici Dubnická, Strmý Vrch a bez výhrad souhlasím s jeho zněním;

- že jsem / nejsem plátcem daně z přidané hodnoty (nehodící se škrtněte)


V            , dne              2008 

………………………………….
(podpis/ podpis způsobem dle výpisu z OR)

 

Příloha č. 2.2

Návrh na uzavření smlouvy o dílo

Já, níže podepsaný účastník výběrového řízení

(vyplní pouze právnická osoba)

Firma:
Zastoupená:
Sídlo (včetně PSČ) :
IČ:
DIČ:

(vyplní pouze fyzická osoba - podnikatel)

Jméno a příjmení: Firma / obchodní jméno:
Adresa bydliště (včetně PSČ):
Adresa místa podnikání (včetně PSČ):
IČ:
DIČ:

vyjadřuji podpisem této listiny svou vůli uzavřít Smlouvu o dílo na rekonstrukci splaškové kanalizace v ulici Dubnická, Strmý Vrch ve Velké Chuchli a to :

1) za cenu ………………………Kč ( cena je uvedena bez DPH ).
2) v termínu …………………………….( uvést reálný termín možného zahájení a ukončení )
3) se záručními podmínkami…………….( uvést heslovitě )

Tímto svým návrhem jsem vázán po dobu 60-ti (slovy: šedesáti) dní ode dne uzávěrky výběrového řízení.

V     , dne 2008 …………………………………. (podpis/ podpis způsobem dle výpisu z OR)

Výzva k podání návrhů na uzavření Smlouvy o dílo na vypracování technicko-ekonomické studie mimoúrovňového křížení ulice Starochuchelská s tratí ČDVýzva k předložení nabídky pro zpracování projektové dokumentace - prodloužení chodníku ul. StarochuchelskáVýzva k podání návrhu na uzavření Smlouvy o dílo na zbourání domku v areálu Kazínská 8Výzva k podání návrhu na uzavření Smlouvy o dílo na zbourání bývalé klempírny a garáže nacházející se na parc.č. 21, v k.ú. Velká Chuchle, Kazínská 8,Výzva k podání návrhu na uzavření Podlimitní veřejné zakázky na provedení rekonstrukce a přístavby základní školy Charlotty MasarykovéVýzva k podání cenové nabídky na uzavření Smlouvy pro poskytnutí odborné IT podpory související s provozem sítě a podporou uživatelů.Výzva na zpracování arch. studie a podání cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení na přístavbu pavilonu ZŠ...Výzva k podání cenové nabídky na uzavření Smlouvy o dílo na stavbu „Příjezdová komunikace Nad Závodištěm Praha 5 - Velká Chuchle“.Výzva na podání návrhu na zateplení pěti bytových domů v Praze 5, Velké Chuchli, ulici Radotínské č.p. 384 až 388“ v rámci dotace „zelená úsporámVýzva k podání návrhů na uzavření Smlouvy o dílo na rekonstrukci splaškové kanalizace v ulici Dubnická, Strmý vrch ve Velké ChuchliVýzva k podání návrhu na uzavření Smlouvy o dílo na opravu vnitřních prostor bytové jednotky nacházející se v suterénu činžovního domu „Vila-Vojtěška“Výzva ke zpracování cenové nabídky na výměnu povrchu hřiště u ZŠVýzva ke zpracování cenové nabídky na provedení odstranění povodňových škod - úprava 1. NP pěti bytových domů "Radotínská" ve Velké ChuchliVýzva k podání nabídky v zadávacím řízení zakázky malého rozsahu "Rozšíření kapacity MŠ Velká Chuchle"Výzva k podání nabídky v zadávacím řízení zakázky malého rozsahu "Demolice objektu družiny"Výzva k podání nabídky v zadávacím řízení zakázky malého rozsahu "Zhotovitel Projektové dokumentace na dostavbu školy"