Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce Přístavba školy Velká Chuchle

zadávaná v otevřeném řízení podle § 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů uveřejněná v ISVZ 60063899

Zadavatel veřejné zakázky :
Městská část Praha Velká Chuchle
U Skály 262/2
159 00 Praha 5 - Velká Chuchle
IČ: 00231185
Zastoupený: Mgr. Martin Melichar, starosta

Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce a přístavby základní školy Charlotty Masarykové, Starochuchelská 240, Velká Chuchle. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace zpracované fy GRIDO architektura design s.r.o.

Požadavky k prokázání kvalifikace

1.1.1 Základní kvalifikační předpokladypodle § 53 odst. 1 písm. a) až l) prokáže uchazeč čestným prohlášením, jehož vzor tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace.
1.1.2 Profesní kvalifikační předpokladyprokáže v souladu s § 54 zákona dodavatel, který předloží:
(1) výpis z obchodního rejstříku či z jiné obdobné evidence;
(2) doklad o oprávnění k podnikání k provádění staveb, jejich změn a odstraňování;
(3) doklad o autorizaci v oboru pozemní stavby pro osobu stavbyvedoucího.
1.1.3 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč, který:
(1) V souladu s § 55 odst. 1 písm. a) zákona předloží pojistnou smlouvu/pojistku, ze které vyplyne pojištění odpovědnosti dodavatele za škodu způsobenou třetí osobě s minimální pojistnou částkou 20 mil. Kč.
(2) V souladu s § 55 odst. 1 písm. c) zákona předloží účetní závěrku a výkaz zisku a ztráty za poslední 3 uzavřené účetní období, ze kterých vyplyne, že výše obratu za stavební práce činí min. 70 mil. Kč v každém roce a kladný hospodářský výsledek minimálně v posledním uzavřeném účetním období.
1.1.4 Technické kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč, který:
(1) V souladu s § 56 odst. 3 písm. a) předloží seznam významných stavebních prací obdobného charakteru jako předmět veřejné zakázky - dostavby nebo stavby budovy občanské vybavenosti, případně bytových domů v min. rozsahu každé významné stavby 15 mil. Kč. Každá z referenčních staveb musela být zahájena i dokončena v posledních 5 letech před zahájením tohoto zadávacího řízení.
(2) V souladu s § 56 odst. 3 písm. e) předloží uchazeč prohlášení o průměrném počtu zaměstnanců dodavatele a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele za poslední 3 roky- průměrný počet shora vymezených osob musí v každém za poslední 3 roky činit alespoň 20 osob.
(3) V souladu s § 56 odst. 4 předloží uchazeč certifikát systému řízení jakosti návrh ISO 9001.
Jediným hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny.

Termíny:
Prohlídka místa plnění: ve úterý dne 23.8.2011 v 9.00 hod. před školou
Lhůta pro podání nabídek: konec lhůty do 29.8.2011 do 9:00 hod.
Datum otevírání obálek:29.8.2011 v 10.00 hod
Zadávací dokumentaci mohou zájemci získat v elektronické podobě po zaslání žádosti na velkachuchle@courton.cz.

Výzva k podání návrhů na uzavření Smlouvy o dílo na vypracování technicko-ekonomické studie mimoúrovňového křížení ulice Starochuchelská s tratí ČDVýzva k předložení nabídky pro zpracování projektové dokumentace - prodloužení chodníku ul. StarochuchelskáVýzva k podání návrhu na uzavření Smlouvy o dílo na zbourání domku v areálu Kazínská 8Výzva k podání návrhu na uzavření Smlouvy o dílo na zbourání bývalé klempírny a garáže nacházející se na parc.č. 21, v k.ú. Velká Chuchle, Kazínská 8,Výzva k podání návrhu na uzavření Podlimitní veřejné zakázky na provedení rekonstrukce a přístavby základní školy Charlotty MasarykovéVýzva k podání cenové nabídky na uzavření Smlouvy pro poskytnutí odborné IT podpory související s provozem sítě a podporou uživatelů.Výzva na zpracování arch. studie a podání cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení na přístavbu pavilonu ZŠ...Výzva k podání cenové nabídky na uzavření Smlouvy o dílo na stavbu „Příjezdová komunikace Nad Závodištěm Praha 5 - Velká Chuchle“.Výzva na podání návrhu na zateplení pěti bytových domů v Praze 5, Velké Chuchli, ulici Radotínské č.p. 384 až 388“ v rámci dotace „zelená úsporámVýzva k podání návrhů na uzavření Smlouvy o dílo na rekonstrukci splaškové kanalizace v ulici Dubnická, Strmý vrch ve Velké ChuchliVýzva k podání návrhu na uzavření Smlouvy o dílo na opravu vnitřních prostor bytové jednotky nacházející se v suterénu činžovního domu „Vila-Vojtěška“Výzva ke zpracování cenové nabídky na výměnu povrchu hřiště u ZŠVýzva ke zpracování cenové nabídky na provedení odstranění povodňových škod - úprava 1. NP pěti bytových domů "Radotínská" ve Velké ChuchliVýzva k podání nabídky v zadávacím řízení zakázky malého rozsahu "Rozšíření kapacity MŠ Velká Chuchle"Výzva k podání nabídky v zadávacím řízení zakázky malého rozsahu "Demolice objektu družiny"Výzva k podání nabídky v zadávacím řízení zakázky malého rozsahu "Zhotovitel Projektové dokumentace na dostavbu školy"