VÝZVA

Městská část Praha -Velká Chuchle se sídlem Praha 5, U Skály 262/2, IČ: 00231185

v y z ý v á
zájemce k podání návrhů na uzavření Smlouvy o dílo na zbourání bývalé klempírny a garáže nacházející se na parc.č. 21, v k.ú. Velká Chuchle, Kazínská 8, Praha 5

Technické podklady a projektová dokumentace k výběrovému řízení č.2/2011 budou zájemcům na vyžádání zaslány v elektronické podobě včetně slepého položkového rozpočtu, případně budou k nahlédnutí v tištěné podobě k dispozici na adrese U Skály 262/2, Velká Chuchle, stavební odbor ( kontakt tel 257 940 325 nebo mobil. 731 457551 Ing. Michaela Benešová ) v úředních dnech Pondělí, Středa a čtvrtek vždy od 8:00 do 11:30 hodin;

Uzávěrka výběrového řízení pro podání závazných návrhů je stanovena na pondělí 17. října 2011 ve 12:00 hodin.

Závazné dokumenty

1. Řád výběrového řízení č. 2/2011
2. Přílohy:
2.1. PD a výkaz výměr - zhotovený Ing.Adolfem Beránkem - Projekční kancelář -
Tyršova 5, Praha 2, 120 00 s autorizací ing. Heleny Jirákové ČKAIT 0000719,
v digitální podobě.
2.2. formulář „Souhlas s řádem výběrového řízení",
2.3. ,,Rozhodnutí o odstranění stavby,, - Vydané Odborem výstavby P16
pro akci ,, Klempírna a garáž, Praha - Velká Chuchle, v areálu Kazínská č.p.8

Dne: 29.9.2011 Mgr. Martin Melichar
starosta

Řád výběrového řízení

Řád výběrového řízení č. 2/2011 (dále jen Řád) upravuje postupy související s výzvou MČ Velká Chuchle (dále jen vyzývatel) se sídlem U Skály 262/2, Praha 5 - Velká Chuchle k podávání návrhů na uzavření Smlouvy o dílo na zbourání bývalé klempírny a garáže na parc.č. 21, k.ú. Velká Chuchle, Kazínská 8, Praha 5 a s vyhodnocením obdržených návrhů podle kritérií stanovených v tomto Řádu.

1. Výzva k podávání návrhů na uzavření Smlouvy o dílo byla veřejně oznámena prostřednictvím internetu na stránce http:// www.chuchle.cz /. Dále byla výzva adresně oznámena subjektům - právnickým osobám, které projevovali zájem o stavební zakázky obdobného charakteru již v dřívějším období.

2. Vyzývatel má právo tuto výzvu odvolat před přijetím jakéhokoliv návrhu. Odvolání výzvy je vyzývatel povinen zveřejnit stejným způsobem jako tuto výzvu.

3. Podkladem pro nabídku je PD a výkaz výměr - zhotovený Ing.Adolfem Beránkem - Projekční kancelář - Tyršova 5, Praha 2, 120 00 s autorizací ing. Heleny Jirákové ČKAIT 0000719 a splnění podmínek ,,Rozhodnutí odstranění stavby,, P 16 Radotín vydaného 30.8.2011.

4. Nabídka musí obsahovat:

a) Vyplněný formulář „Souhlas s řádem výběrového řízení" (Příloha 2.1), v němž zájemce uvede následující:

- identifikaci zájemce a svým podpisem stvrzený souhlas se závaznými pravidly Řádu výběrového řízení

b) „Návrh na uzavření Smlouvy o dílo" v němž zájemce uvede následující:
- cenu , cenu s DPH, termín plnění, výše pojištění za způsobené škody

- identifikaci zájemce - u právnické osoby: firma (přesně podle výpisu z obchodního rejstříku), sídlo, IČ, DIČ; u fyzické osoby - podnikatele: jméno a příjmení, firma (přesně podle výpisu z obchodního rejstříku) event. obchodní jméno, pod kterým podniká, adresu bydliště a adresu místa podnikání, liší-li se od bydliště, IČ, (právnické i fyzické osoby, zapsané v obchodním rejstříku přiloží 1x originál výpisu z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců od stanoveného data uzávěrky výběrového řízení ! jako přílohy. )

c) Písemné prohlášení zájemce o zvoleném způsobu odvážení stavebního materiálu menšími nákladními vozidly typu AVIE, tzn. že nebude a nesmí být používána větší technika.

d) Konkrétní podepsanou nabídku s výkazem výměr dle stanovených kritérií

5. Kritéria a pořadí pro vyhodnocení nabídek jsou následující :

a) cena díla - váha 80%

b) doba plnění zakázky ve dnech. Termín ukončení provedení zakázky
je maximálně 20.12. 2011 - váha 20%

6. Nabídky v zalepené obálce s viditelným označením DEMOLICE KAZÍNSKÁ-NEOTVÍRAT budou doručeny poštou nebo osobně na adresu sídla ÚMČ Velká Chuchle, U Skály 262/2, 159 00 Praha 5 nejpozději do stanoveného termínu uzávěrky výběrového řízení tj. do pondělí 17.10. 2011 do 12:00 hodin, kdy budou komisionelně bez prodlení otevřeny.

7. Z účasti ve výběrovém řízení budou vyloučeni ti zájemci u jejichž Nabídky

- chybí konkrétní údaje k jednotlivým kritériím
- chybí některá z listin, která měla být v souladu s čl. 3 Řádu v Nabídce obsažena;
- chybí podpis oprávněné osoby, popř. není přiložena požadovaná plná moc či pověření;
- obálka nebyla zalepená anebo viditelně označená požadovaným nápisem;

8. Vyzývatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé návrhy, a to i bez udání důvodu. V takovém případě je vyzývatel povinen o svém rozhodnutí neprodleně informovat všechny zúčastněné zájemce.

9. Na základě vyhodnocení učiněných návrhů bude za přítomnosti ustanovené pětičlenné komise složené ze zaměstnanců ÚMČ a zastupitelů MČ určen vítěz a pořadí příslušných návrhů. O vyhodnocení došlých návrhů bude vyzývatelem sepsán protokol, který ověří nejméně dvě další fyzické osoby způsobilé k právním úkonům. Protokol bude společně s došlými návrhy uložen u vyzývatele a zúčastněným zájemcům bude umožněno do něj nahlédnout. Všichni zájemci budou písemně informováni o výsledcích výběrového řízení do 7 dnů ode dne uzávěrky výběrového řízení dopisem doručeným na adresu uvedenou v nabídce.

10. Smlouva o dílo vypracovaná vítězem výběrového řízení neprodleně po informaci o jeho vítězství ve výběrovém řízení bude po připomínkování vyzývatele oboustranně podepsána nejpozději do 7 dnů po schválení zastupitelstvem MČ Velká Chuchle

11. Pro případ, že z důvodu na straně vítěze nedojde k uzavření smlouvy o dílo ve stanoveném termínu (viz bod 9), jeho vítězství ve výběrovém řízení se ruší. Vyzývatel má v takovém případě právo potvrdit vítězství pro další vyhodnocený návrh, který skončil na druhém místě. Lhůty stanovené v čl. 8 a 9 Řádu platí ve stejném rozsahu.

Přílohy:

Příloha č. 2.1 - formulář „Souhlas s řádem výběrového řízení"
Příloha č. 2.2 - ,,Rozhodnutí o odstranění stavby,, - Vydané Odborem výstavby P16,
pro akci ,, Klempírna a garáž, Praha - Velká Chuchle, v areálu Kazínská č.p.8

Příloha č. 2.1

Souhlas s Řádem výběrového řízení č. 2/2011

Já, níže podepsaný účastník výběrového řízení

(vyplní pouze právnická osoba)

Firma:
Zastoupená:
Sídlo (včetně PSČ) :
IČ:
DIČ:

(vyplní pouze fyzická osoba - podnikatel)

Jméno a příjmení:
Firma / obchodní jméno:
Adresa bydliště (včetně PSČ):
Adresa místa podnikání (včetně PSČ):
IČ:
DIČ:

podpisem této listiny závazně p r o h l a š u j i,

- že jsem se důkladně seznámil s Řádem výběrového řízení č. 2/2011, který upravuje postupy související s výzvou MČ Velká Chuchle se sídlem U Skály 262/2 Praha 5-Velká Chuchle na podání návrhů k uzavření Smlouvy o dílo na zbourání bývalé klempírny a garáže ve Velké Chuchli, Kazínské 8, Praze 5 a bez výhrad souhlasím s jeho zněním;

- že jsem / nejsem plátcem daně z přidané hodnoty (nehodící se škrtněte)

V , dne 2011

........................................
(podpis/ podpis způsobem dle výpisu z OR)

Typ Název souboru Velikost
Ikona Výzva.doc 64 kB
Výzva k podání návrhů na uzavření Smlouvy o dílo na vypracování technicko-ekonomické studie mimoúrovňového křížení ulice Starochuchelská s tratí ČDVýzva k předložení nabídky pro zpracování projektové dokumentace - prodloužení chodníku ul. StarochuchelskáVýzva k podání návrhu na uzavření Smlouvy o dílo na zbourání domku v areálu Kazínská 8Výzva k podání návrhu na uzavření Smlouvy o dílo na zbourání bývalé klempírny a garáže nacházející se na parc.č. 21, v k.ú. Velká Chuchle, Kazínská 8,Výzva k podání návrhu na uzavření Podlimitní veřejné zakázky na provedení rekonstrukce a přístavby základní školy Charlotty MasarykovéVýzva k podání cenové nabídky na uzavření Smlouvy pro poskytnutí odborné IT podpory související s provozem sítě a podporou uživatelů.Výzva na zpracování arch. studie a podání cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení na přístavbu pavilonu ZŠ...Výzva k podání cenové nabídky na uzavření Smlouvy o dílo na stavbu „Příjezdová komunikace Nad Závodištěm Praha 5 - Velká Chuchle“.Výzva na podání návrhu na zateplení pěti bytových domů v Praze 5, Velké Chuchli, ulici Radotínské č.p. 384 až 388“ v rámci dotace „zelená úsporámVýzva k podání návrhů na uzavření Smlouvy o dílo na rekonstrukci splaškové kanalizace v ulici Dubnická, Strmý vrch ve Velké ChuchliVýzva k podání návrhu na uzavření Smlouvy o dílo na opravu vnitřních prostor bytové jednotky nacházející se v suterénu činžovního domu „Vila-Vojtěška“Výzva ke zpracování cenové nabídky na výměnu povrchu hřiště u ZŠVýzva ke zpracování cenové nabídky na provedení odstranění povodňových škod - úprava 1. NP pěti bytových domů "Radotínská" ve Velké ChuchliVýzva k podání nabídky v zadávacím řízení zakázky malého rozsahu "Rozšíření kapacity MŠ Velká Chuchle"Výzva k podání nabídky v zadávacím řízení zakázky malého rozsahu "Demolice objektu družiny"Výzva k podání nabídky v zadávacím řízení zakázky malého rozsahu "Zhotovitel Projektové dokumentace na dostavbu školy"