Složení zastupitelstva:

Křen Jan Ing. - člen za ODS, kren@chuchle.cz
Klán Pavel Mgr. -- člen za ODS, klan@chuchle.cz
Votavová Markéta Mgr. - člen za Lepší Chuchle, votavova@chuchle.cz
Voláková Dominika - člen za Lepší Chuchle, volakova@chuchle.cz
Petr Ivan Bc. - člen za Lepší Chuchle, petr@chuchle.cz
Flegelová Eva - člen za Lepší Chuchle, flegelova@chuchle.cz
Vokurka David Ing. arch. - člen za Nezávislí, vokurka@chuchle.cz
Melichar Martin Mgr. - za Chuchelští sousedé, melichar@chuchle.cz
Havlina Martin - člen za Chuchelští sousedé, havlina@chuchle.cz
Víšek Tomáš RNDr. Ph.D. - člen za Lepší Chuchle, visek@chuchle.cz
Szabóová Dana Ing. arch. - člen za Lepší Chuchle, szaboova@chuchle.cz

Působnost zastupitelstva městské části / dále jen ZMČ / je vymezena § 89 zák. č.131/2000 Sb., o hl.m. Praze.

(1) Zastupitelstvu městské části je vyhrazeno rozhodovat ve věcech jemu svěřených tímto nebo zvláštním zákonem. Dále je zastupitelstvu městské části vyhrazeno

a) volit starostu městské části, místostarosty městské části a další členy rady městské části a odvolávat je z funkce,
b) stanovit počet uvolněných členů zastupitelstva městské části,
c) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva městské části,
d) vyjadřovat se k návrhu územně plánovací dokumentace hlavního města Prahy,
e) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu hlavního města Prahy,
f) vyjadřovat se k návrhu programu rozvoje hlavního města Prahy,
g) schvalovat program rozvoje městské části v souladu s programem rozvoje hlavního města Prahy,
h) schvalovat rozpočet a závěrečný účet městské části, i) zřizovat a rušit trvalé a dočasné peněžní fondy městské části,
j) zakládat, zřizovat a rušit právnické osoby a organizační složky jako zařízení bez právní subjektivity a schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy, zakládací listiny, stanovy a zřizovací listiny a rozhodovat o účasti městské části v již založených nebo zřízených právnických osobách,
k) rozhodovat o spolupráci městské části s jinými městskými částmi, jakož i územními samosprávnými celky a o formě této spolupráce,
l) rozhodovat o vyhlášení místního referenda na území městské části,
m) udělovat a odnímat čestné občanství a ceny městské části,
n) rozhodovat o zrušení usnesení rady městské části, jehož výkon starosta městské části pozastavil podle § 102.

(2) Zastupitelstvu městské části je vyhrazeno rozhodovat o těchto majetkoprávních úkonech, pokud jsou městským částem zákonem nebo Statutem svěřeny:
a) o uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru, půjčky nebo dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení orgány městské části,
b) o peněžitých a nepeněžitých vkladech orgánů městské části do obchodních společností a svazků,
c) o majetkové účasti městské části na podnikání jiných osob s výjimkou právnických osob založených nebo zřízených městskou částí,
d) o nabytí a převodu nemovitých věcí,
e) o bezúplatných převodech movitých věcí včetně peněz tuzemským právnickým a fyzickým osobám na vědu, výchovu a vzdělávání, na charitativní, sociální, zdravotnické a ekologické účely a na podporu rozvoje kultury, tělesné výchovy a sportu v celkové částce vyšší než 50 000 Kč ročně jednomu a témuž subjektu, s výjimkou poskytování jednorázových sociálních výpomocí občanům a s výjimkou darování ztracených a opuštěných zvířat fyzickým a právnickým osobám,
f) o bezúplatném postoupení pohledávek městské části,
g) o vzdání se práva, prominutí pohledávky a úplatném postoupení pohledávky vyšší než 100 000 Kč,
h) o zastavení nemovitých věcí,
i) o zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 100 000 Kč,
j) o dohodách o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
k) o věcných a peněžitých darech právnickým a fyzickým osobám v hodnotě vyšší než 50 000 Kč.

(3) Zastupitelstvu městské části nepřísluší vydávat obecně závazné vyhlášky.

(4) Zastupitelstvo městské části rozhoduje v otázkách přenesené působnosti, jen stanoví-li tak zvláštní zákon.