Ing. Jan Křen, (uvolněný)

Starostu/ku volí ZMČ z řad svých členů. Setrvává ve své funkci i po ukončení volebního období, až do zvolení nového starosty/ky. Zastupuje MČ navenek a reprezentuje ji. Starosta má svého zástupce (místostarostu/y), které/ho volí ZMČ z řad svých členů. V době nepřítomnosti starosty zastupuje 1. místostarosta jeho funkci, svolává a řídí zasedání ZMČ a plní úkoly v nezbytném rozsahu.

Navenek:

- svolává a řídí zasedání ZMČ, podepisuje spolu s ověřovateli zápis ze zasedání, spolu s prvním místostarostou podepisuje usnesení ze zasedání ZMČ,
- předkládá návrhy k projednávání na zasedání ZMČ,
- je oprávněn zúčastnit se jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy s hlasem poradním,
- jmenuje a odvolává tajemníka ÚMČ po předchozím souhlasu ředitele Magistrátu hl. m. Prahy a stanoví jeho plat podle zvláštních právních předpisů,
- má právo používat závěsný znak,
- zodpovídá za koordinaci činnosti MČ s ostatními městskými částmi,
- zodpovídá za koordinaci činnosti MČ s orgány hl. m. Prahy,
- zodpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření MČ,
- vykonává další úkoly v samostatné působnosti, pokud jsou mu uloženy ZMČ nebo pokud tak stanoví zákon,
- zabezpečuje hospodaření MČ podle schváleného rozpočtu,
- projednává a řeší návrhy, připomínky a podněty předložené členy ZMČ,
- ukládá v neodkladných případech úkoly veliteli Jednotky dobrovolného hasičského sboru, je oprávněn při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku požádat o součinnost Policii ČR nebo Městskou policii hl. m. Prahy,
- je předsedou povodňové komise a krizového štábu městské části.

Vzhledem k ÚMČ:

- schvaluje a hodnotí programové zaměření práce tajemníka ÚMČ, stanoví mu úkoly, kontroluje
a hodnotí jeho činnost a navrhuje jeho odměny,
- prostřednictvím tajemníka vydává příkazy k zajištění úkolů, plynoucích ze zasedání ZMČ,
- zodpovídá za zadávání veřejných zakázek,
- má právo rozhodnout o zveřejnění záměru na prodej, směnu nebo darování nemovitého
majetku, jeho pronajmutí nebo poskytnutí výpůjčky dle § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000
Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění,
- ze své činnosti je odpovědný ZMČ.