1/ Odbor stavební

 • vede evidenci přijatých a odeslaných písemností, týkajících se stavebního odboru
 • vede archiv domů podle čp. , průběžně doplňuje, zajišťuje fotodokumentace a výkresové dokumentace
 • vyřizuje záležitosti, týkající se katastrálního území městské části, vyjadřuje se k dělení a scelování parcel
 • zajišťuje provozuschopnost zařízení, zřízených městskou částí • zajišťuje rozvoj, opravy a údržbu bytového a nebytového fondu městské části
 • provádí terénní činnosti, provádí místní šetření v oblasti stavební
 • provádí poradenskou a konzultační činnost v oblasti územního řízení a stavebního zákona
 • připravuje podklady pro provádění výběrových řízení, týkajících se investičních a neinvestičních akcí městské části
 • zabezpečuje agendu spojenou se zadáváním zakázek a podílí se na výběru nejvhodnější nabídky
 • zodpovídá za správné stanovení výše předpokládané ceny zakázky, za věcnou a odbornou správnost vymezení předmětu zakázky, za účelné, efektivní a hospodárné vynaložení finančních prostředků za zakázku
 • projednává investiční akce s nadřízenými orgány, zadává vypracování projektové dokumentace k investičním akcím městské části a doplňuje ji o vyjádření orgánů státní správy a správců sítí • u investičních akcí sleduje, vede záznamy a zabezpečuje projektovou přípravu, inženýring, smlouvy, termíny, financování a fakturaci
 • žádá o vydání stavebního povolení a kolaudaci dokončených staveb
 • provádí technický dozor a kontrolu realizace prováděných investičních akcí a oprav
 • vede seznam všech investičních akcí financovaných městskou částí
 • vede evidenci o nedokončených investičních akcích hrazených z rozpočtu městské části
 • vede evidenci veškeré dokumentace jednotlivých investičních akcí
 • po dokončení investičních akcí a po kolaudaci zajišťuje převod investic protokolárně do hmotného investičního majetku a zajišťuje odstranění vad a nedodělků
 • zajišťuje věcnou i finanční kontrolu předkládaných faktur v oblasti investiční výstavby i neinvestiční výdajů, týkajících se stavebních záležitostí • v rámci odboru vyřizuje podněty a stížnosti občanů
 • zajišťuje pravidelné prohlídky kotelen ve stanovených termínech a revize zařízení svěřených objektů / elektro, plyn, hromosvody, hasičské přístroje atd./ včetně odstranění vad

2/ správa majetku (budovy, haly, stavby)

 • vede evidenci veškerého nemovitého majetku / budovy, haly, stavby/ včetně kontroly podle LV v katastru nemovitostí - vede evidenci smluv o zřízení věcného břemene a zabezpečuje agendu, - spojenou s uzavíráním smluv
 • provádí inventarizaci nemovitého majetku – inventurní soupisy a přehledy pro MHMP, sleduje přírůstky a úbytky nemovitého majetku a jeho ocenění
 • ve spolupráci s odborem smluv, daní a poplatků sleduje a kontroluje využití obecního majetku včetně nebytových prostor
 • připravuje podklady pro projednávání záměrů o nakládání s obecním majetkem
 • připravuje ve spolupráci s odborem smluv, daní a poplatků podklady na pronájem obecního majetku
 • provádí vyvěšování záměrů pronajmout nebo prodat obecní majetek na základě usnesení ZMČ.
 • připravuje veškeré náležitosti, týkající se kupních smluv, včetně jejich uzavření a podání Magistrátu hl.m.Prahy ke schválení a podání návrhu na vklad na KÚ.
Typ Název souboru Velikost
Ikona PDF_žádost o povolení vjezdu vozidel nad 7 tun.pdf 186.36 kB
Ikona Žádost_povolení vjezdu vozidel nad 7 tun.doc 57.5 kB