Odbor smluv, daní a poplatků

 • vykonává správu a vede řízení u místních poplatků, plynoucích do rozpočtu městské části, provádí jejich vyhledávací činnost,vede jejich evidenci a vybírání, provádí odvod vybraných poplatků do hlavní pokladny
 • povoluje v rozsahu svěřené působnosti provozy výherních hracích přístrojů a dozírá na jejich provádění, vykonává správu příslušných správních poplatků a provádí jejich odvod do hlavní pokladny
 • kontroluje včasnost placení příslušných daní a místních poplatků, jejichž výnos je příjmem městské části a předepisuje příslušné penále
 • rozhoduje v mezích své působnosti o odvoláních, žádostech příp. mimořádných opravných prostředcích u daní a místních poplatků
 • spravuje pokutové bloky a jiné přísně zúčtovatelné tiskopisy, používané pro placení a předepisování daní a poplatků
 • provádí výkon rozhodnutí vydaných ve svěřené působnosti
 • vede evidenci žádostí o snížení či prominutí poplatků a způsobu řešení
 • vede evidenci nájmů bytových a nebytových prostor, které jsou v majetku městské části , eviduje nájemní smlouvy, vede evidenci plateb za nájmy a pronájmy, kontroluje včasnost placení, vymáhá nedoplatky od nájemců. Provádí výpočet nájemného z bytů, zálohových plateb za služby a provádí jejich vyúčtování na základě fakturace dodavatelů.
 • vede evidenci pozemků, které jsou v majetku městské části a jsou pronajímány a průběžně provádí jejich aktualizaci
 • vypracovává podklady pro oblast rozpočtu, týkající se spravované agendy
 • zajišťuje agendu spojenou s provozováním veřejného pohřebiště Velká Chuchle, vede evidenci hrobových míst , dává souhlas s uložením a vyjímáním uren a ostatků a vede o tom evidenci, zajišťuje pohřbení v případech, uvedených v § 5 odst.1 zákona o pohřebnictví.
 • vede evidenci žádostí o byty včetně vyřizování korespondence, týkající se této agendy
 • provádí ověřování shody opisů nebo kopie s listinou dle zák.č. 21/2005 Sb. • provádí ověřování pravosti podpisu fyzických osob dle zák.č. 21/2005 Sb.