1) Podatelna

 • zabezpečuje provozní a administrativní práce spojené s podatelnou úřadu - příjem, evidenci a vypravování listovních zásilek a balíkových zásilek
 • příjem podání občanů
 • poskytuje všeobecné informace o práci odborů úřadu
 • odpovídá na běžné dotazy občanů, firem či organizací
 • vypravuje veškerou korespondenci ÚMČ a MČ

2) Sekretariát starosty a tajemníka

 • vykonává veškeré sekretářské práce pro starostu, zástupce starosty a tajemníka
 • zajišťuje přípravu, přijetí návštěv a oficiálních hostů u starosty, zástupce starosty a tajemníka
 • zajišťuje vyvěšování materiálů na úředních deskách a dalších informačních deskách za celý ÚMČ
 • vede evidenci hlášení poruch od organizací / vodárny, plynárny,odstávky, výkopy/
 • sleduje elektronickou poštu a provádí její evidenci
 • spolupracuje na přípravě Chuchelského zpravodaje
 • přijímá stížnosti a petice občanů a vede jejich evidenci
 • vede evidenci smluv

3) Agenda evidence obyvatel

 • přihlašuje občany k trvalému pobytu ve Velké nebo Malé Chuchli, na základě zaslaného potvrzení ohlašoven odhlašuje občany, kteří se přihlásili k trvalému pobytu v jiné městské části nebo obci
 • provádí správní řízení na úseku evidence obyvatel, týkající se zrušení údaje o místě trvalého pobytu na návrh oprávněné osoby nebo z moci úřední
 • zajišťuje organizačně přípravu voleb ve Velké a Malé Chuchli, vede stálý seznam voličů a dodatek stálého seznamu voličů, připravuje volební místnosti
 • provádí ověřování shody opisů nebo kopie s listinou dle zák.č. 21/2005 Sb.
 • provádí ověřování pravosti podpisu fyzických osob dle zák.č. 21/2005 Sb.

4) Pokladna

 • vede pokladní deníky pro běžný účet a účet hospodářské činnosti
 • provádí příjem a vydej hotovostí na základě schválených dokladů
 • vede evidenci o nákupu, spotřebě a zásobách pohonných hmot a olejů pro potřebu odboru místního hospodářství a JSDH
 • provádí výplaty mezd zaměstnanců ÚMČ a odměn ZMČ
 • vede styk s peněžním ústavem
 • vydává výstupy z Czech Pointu

5) Agenda výkonu obecně prospěšných prací

 • vede agendu, týkající se výkonu obecně prospěšných prací

6) Sociální agenda

 • spolupracuje se sociálním odborem ÚMČ Praha 16

7) Veřejný opatrovník

 • výkon funkce veřejného opatrovníka je dle Statutu hl. m. Prahy způsobilý vykonávat příslušný odbor ÚMČ Praha 16 - Radotín

8) Informatika

 • zabezpečuje aktualizaci webových stránek
 • zajišťuje za celý ÚMČ úkoly v oblasti informatiky, zajišťuje realizaci informačního systému po stránce technického i programového vybavení
 • zajišťuje ochranu dat a programů v počítačové síti zálohováním