Plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, odpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, je nadřízený všech zaměstnanců městské části. Tajemník je ze své činnosti v oblasti samostatné i přenesené působnosti odpovědný starostovi MČ.

Tajemník ÚMČ Praha - Velká Chuchle
- plní úkoly vedoucího ÚMČ podle zvláštních předpisů, nestanoví-li ZMČ jinak je nadřízený všem zaměstnancům ÚMČ, plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům, zařazeným do ÚMČ, odpovídá za bezpečnost,
- jmenuje po projednání se starostou svého zástupce, funkci zástupce tajemníka může zastávat některý ze zaměstnanců zařazených v ÚMČ v hlavním pracovním poměru,
- zabezpečuje prostřednictvím odborů plnění usnesení ZMČ, pokud nejsou uloženy starostovi nebo jeho zástupci, řídí činnost odborů,
- navrhuje ZMČ organizační strukturu ÚMČ a její změny,
- rozhoduje při kompetenčních nejasnostech mezi odbory a případné podjatosti zaměstnanců ÚMČ,
- pověřuje zaměstnance ÚMČ zastupováním ÚMČ v jednotlivých případech a ve stanoveném rozsahu,
- stanovuje pracovní náplň zaměstnanců,
- stanovuje plat zaměstnancům zařazeným do ÚMČ, po projednání se starostou přiznává zaměstnancům odměny,
- řeší otázky v oblasti pracovního práva, dohlíží na dodržování pracovně právních předpisů vůči zaměstnancům ÚMČ,
- vede osobní evidenci a osobní spisy zaměstnanců ÚMČ, včetně jejich pracovních náplní,
- vyhotovuje platové výměry při nástupu nových zaměstnanců a provádí další změny, týkající se platu nebo funkce,
- vypracovává dle příslušných předpisů dohody o pracích, konaných mimo pracovní poměr, určuje platové zařazení zaměstnanců odměňovaných za tyto práce a vede evidenci těchto dohod,
- organizuje účast zaměstnanců na přípravném kurzu ke zkoušce „zvláštní odborné způsobilosti" a vede evidenci zaměstnanců, kteří tuto zkoušku vykonali,
- organizuje účast zaměstnanců na vzdělávacích akcích zaměřených na zvyšování kvalifikace, oblast PO a BOZP, školení řidičů-referentů apod.
- soustřeďuje a eviduje veškeré významné právní dokumenty MČ a ÚMČ a dbá, aby s nimi byly organizační složky ÚMČ seznámeny, na vyžádání zajišťuje pro občany nahlížení do Sbírek zákonů,
- zajišťuje provoz počítačové sítě a její servisní a poradenskou činnost včetně proškolení pro uživatele z řad zaměstnanců ÚMČ,
- zajišťuje provoz a provádění aktualizace internetových stránek MČ,
- spolupracuje s předsedou přestupkové komise na projednávání přestupků podle zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů,
- zajišťuje projednávání správních deliktů podle zákona o hl. m. Praze č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- zajišťuje ve spolupráci s odbory ÚMČ projednávání podání občanů dle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
- zajišťuje potřebnou koordinaci uvnitř ÚMČ i s ostatními ÚMČ, Magistrátem hl. m. Prahy a dalšími institucemi při zavádění výpočetní techniky,
- zabezpečuje uzavírání pojistných smluv MČ,
- zúčastňuje se jednání ZMČ s hlasem poradním a pořizuje zápisy,
- zpracovává a eviduje zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ,
- vede evidenci zápisů a usnesení ze zasedání výborů ZMČ,
- podává starostovi návrhy na zřízení nebo zrušení odboru úřadu,
- podává návrhy na organizační řád ÚMČ,
- zpracovává interní předpisy - pracovní řád, spisový a skartační řád a další dle potřeby,
- zajišťuje ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu fyzických osob dle zákona č. 21/2006 Sb. (po získání předmětné zkoušky),
- plní organizačně-technické úkoly spojené s přípravou a provedením voleb do zákonodárných a zastupitelských sborů a sčítání lidu, domů a bytů a poskytuje pomoc orgánům statistiky i při jiných statistických zjišťováních,
- projednání společně se starostou na MHMP souhrnné finanční vypořádání hospodaření MČ a zabezpečuje vyúčtování účelově poskytnutých prostředků ze státního rozpočtu a rozpočtu MHMP v průběhu roku,
- zpracovává pokyny k provedení fyzických inventur, koordinuje a metodicky řídí inventarizační práce,
- navrhuje časový postup plánovacích a rozpočtových prací, navrhuje a rozepisuje závazné ukazatele a limity, které je ÚMČ oprávněn stanovit ve vlastní pravomoci,
- zodpovídá za sestavení návrhu podrobného rozpočtu MČ,
- je pověřen funkcí příkazce operace ve smyslu zákona o finanční kontrole ve veřejné správě,
- zajišťuje komplexní agendu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,v platném znění,
- zajišťuje komplexní výkon pečovatelské služby (terénní forma) pro občany Velké a Malé Chuchle na základě rozhodnutí MHMP o registraci sociálních služeb,
- plní funkci podpůrného (zapisujícího) orgánu dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění,
- zajišťuje činnost v rámci správy základních registrů (ISZR - administrace a přístup do aplikace Správa dat OVM) a zajišťuje činnost v rámci ISRS dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění,
- provádí operativní činnosti na základě požadavků nadřízených složek vč. zastupitelského sboru.