Preambule

Tajemník Úřadu městské části Praha - Velká Chuchle (dále jen ÚMČ Praha - Velká Chuchle) vydává podle § 103 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze v platném znění toto opatření:

Článek 1. Základní ustanovení


1. Etický kodex stanovuje a popisuje žádoucí standardy chování a jednání zaměstnanců Městské části Praha – Velká Chuchle. Je základní etickou normou vystupování zaměstnanců ÚMČ Praha – Velká Chuchle především vůči veřejnosti, ale i vůči zaměstnancům jiných úřadů veřejné správy.

2. Etický kodex navazuje na základní práva a povinnosti zaměstnanců uvedená v Zákoníku práce v oblasti obecných etických norem chování a jednání. Dodržování zásad v něm uvedených bude mít vliv na hodnocení zaměstnance a jeho profesní růst, zásadní porušování těchto norem pak může být posuzováno jako porušení pracovní kázně se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

3. Zaměstnanec vykonává svou práci v souladu s Ústavou České republiky, zákony a dalšími právními předpisy a zároveň činí vše nezbytné pro to, aby jednal v souladu s ustanoveními tohoto kodexu. V rámci platné legislativy usiluje o urychlení a zjednodušení úředních postupů, dodržování termínů a o maximální zkrácení zákonných lhůt ve prospěch veřejnosti .

4. V případě, že je zaměstnanec požádán, aby jednal v rozporu s právními normami nebo způsobem, který představuje možnost zneužití úřední moci, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit nadřízenému.

Článek 2.
Obecné zásady


1. Výkon veřejné správy je službou veřejnosti. Obecnými zásadami a také i hodnotovými kritérii zaměstnanců při výkonu veřejné správy jsou zákonnost, kvalita a efektivnost práce a etika práce (zejména dodržování nestrannosti a rovného přístupu). Dalšími základními zásadami jsou informační otevřenost, neovlivnitelnost, neúplatnost a poctivost. Zaměstnanci jsou rovněž povinni usilovat o zachování dobrého jména ÚMČ Praha - Velká Chuchle.

2. Vedení úřadu přispívá k uplatňování těchto zásad a tím i k efektivnímu výkonu veřejné správy vytvářením podnětného pracovního prostředí a zachováváním rovného přístupu k zaměstnancům s důrazem na hodnocení především dle odvedené práce.

3. Zaměstnanec vykonává svou práci na vysoké odborné úrovni, kterou je povinen studiem průběžně zvyšovat a doplňovat. Je také povinen vynaložit veškeré úsilí k maximálně efektivnímu a ekonomickému spravování a využívání lidských zdrojů, finančních zdrojů, zařízení a služeb, které mu byly svěřeny. V případě, že zjistí ztrátu nebo újmu na veřejném majetku, podvodné či korupční jednání, je povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost nadřízenému.

Článek 3.
Zásada etiky práce


1. Zaměstnanec je povinen práci vykonávat odpovědně, čestně, svědomitě, v dobré víře a ve shodě s posláním úřadu. Výkon práce musí být spojen s nejvyšší mírou slušnosti, porozumění, ochoty a s dodržováním všeobecných pravidel etické komunikace.

2. Zaměstnanec jedná vůči veřejnosti vždy zdvořile a s úctou, bez ohledu na pohlaví, etnický nebo sociální původ, sexuální orientaci, národnost, majetkové poměry, zdravotní stav, věk, manželský a rodinný stav, víru a náboženství, členství nebo činnost v politických stranách, odborových organizacích a jiných sdruženích.

Článek 4.
Poskytování informací


1. Zaměstnanec poskytuje veřejnosti pokud možno co nejúplnější informace v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

2. Zaměstnanec neuvede vědomě v omyl veřejnost tím, že by učinil nepravdivé nebo zavádějící prohlášení nebo že by zamlčel příslušnou informaci.

3. Zaměstnanec není oprávněn poskytovat informace sdělovacím prostředkům, jednáním s médii je pověřen pouze starosta MČ.

4. Zaměstnanec nakládá se všemi informacemi, které získal ve svém postavení, s veškerou nezbytnou diskrétností, zachovává mlčenlivost o služebních záležitostech, pokud není této povinnosti zproštěn. Je-li zaměstnanec pověřen pracovat s údaji zahrnujícími osobní data jiných zaměstnanců nebo občanů anebo utajované skutečnosti, uzavírá se zaměstnavatelem příslušné smlouvy, týkající se této práce a dodržuje veškerá zákonná ustanovení .

Článek 5.
Zásada neúplatnosti a neovlivnitelnosti


1. Zaměstnanec za výkon své práce nepřijímá žádné pozornosti, dary ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla případně ovlivnit rozhodování,o narušit nestranný přístup nebo která by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jeho povinností. Zaměstnanec nepřijímá od osob, které mají s ÚMČ Praha – Velká Chuchle obchodní vztah nebo které o obchodní vztah s ÚMČ Praha – Velká Chuchle usilují, ani od jejich konkurentů žádné výhody, platby nebo služby pro svoji osobu nebo své příbuzné. Zaměstnanec se přímo ani nepřímo nezapojí do žádné činnosti, která by mohla být vykládána jako požadování či přijímání úplatků či výhod za účelem vlastního prospěchu.

2. Zaměstnanec činí rozhodnutí a řeší záležitosti na základě jejich skutkové podstaty, objektivně a transparentně a věnuje v procesu rozhodování pozornost kvalifikovaným radám a doporučením státní správy. Při rozhodování o požadavcích nesmí zaměstnanec preferovat osobní či skupinové zájmy, ani být ovlivněn pozitivními či negativními vztahy ke konkrétním osobám. Veškerá jednání musí být ze strany zaměstnance vedena korektně a nestranně. V případě, že se zaměstnanec dostane do situace, kdy je na něj vykonáván nátlak, uvědomí o této záležitosti okamžitě svého nadřízeného.

3. Informace získané při výkonu veřejné správy zaměstnanec nepoužívá k osobnímu prospěchu ani k prospěchu jiných osob. Nesnaží se ovlivnit pro soukromé účely žádnou osobu či instituci tím, že by zneužil svého úředního postavení. Zaměstnanec je povinen vyhnout se střetu zájmů a v případě jeho vzniku neprodleně uvědomit svého nadřízeného.

4. Zaměstnanec si pro svou vlastní potřebu nepřivlastňuje žádné finanční prostředky, zdroje nebo majetek ÚMČ Praha – Velká Chuchle či veřejnosti a vědomě nepřispívá k tomu, aby tak činil někdo jiný.

Článek 6.
Závěrečná ustanovení


1. .Zaměstnanec se v maximální míře snaží zabránit jakékoliv činnosti či jednání, jež by poškozovaly dobré jméno úřadu. Tato zásada se vztahuje i na záležitosti, které se přímo netýkají výkonu pracovní činnosti zaměstnance.

2. Zaměstnanec se vyhýbá i v osobním životě takovému chování a jednání, které by mohlo snížit důvěru veřejnosti v nestrannost a spravedlnost ÚMČ Praha – Velká Chuchle nebo které by mohlo zavdat příčinu k různým formám nátlaku na zaměstnance ze strany jiných osob.

3. Etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance Městské části Praha – Velká Chuchle.

4. Prokazatelné seznámení zaměstnanců s Etickým kodexem zabezpečí sekretariát a umožní zaměstnancům do etického kodexu kdykoliv nahlédnout.

Článek 7.
Účinnost nařízení


Toto opatření tajemníka ÚMČ Praha - Velká Chuchle č. 31/2004 nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2004

V Praze dne 1.8.2004

Jiřina Hanlová
tajemnice ÚMČ