Obsah 

1. Základní ustanovení
Čl. 1.1 Název, sídlo a kontaktní údaje
Čl. 1.2 Poslání organizačního řádu
Čl. 1.3 Postavení ÚMČ
Čl. 1.4 Samostatná působnost
Čl. 1.5 Přenesená působnost

2. Orgány městské části
Čl. 2.1 Zastupitelstvo městské části
Čl. 2.2 Starosta
Čl. 2.3 Místostarosta
Čl. 2.4 Výbory zastupitelstva městské části
Čl. 2.5 Zvláštní orgány městské části
Čl. 2.6 Úřad městské části

3. Organizace zřízené městskou částí
Čl. 3.1 Organizace městské části s vlastní právní subjektivitou
Čl. 3.2 Organizační složka městské části

4. Funkční členění Úřadu městské části
Čl. 4.1. Organizační schéma ÚMČ
Čl. 4.2 Tajemník ÚMČ

5. Činnost odborů ÚMČ
Čl. 5.1 Společná činnost odborů
Čl. 5.2 Odbor vnitřní správy a sociálních věcí
Čl. 5.3 Odbor smluv, daní a poplatků
Čl. 5.4 Odbor účetnictví a správy majetku (pozemky)
Čl. 5.5 Odbor stavební a správy majetku (budovy, haly, stavby)
Čl. 5.6 Odbor životního prostředí
Čl. 5.7 Odbor místního hospodářství

6. Formy řízení
Čl. 6.1 Porady
Čl. 6.2 Další formy řízení

7. Organizační opatření
Čl. 7.1 Dozor nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů MČ
Čl. 7.2 Zastupování zaměstnanců
Čl. 7.3 Odevzdávání a přebírání funkce
Čl. 7.4 Bankovní a pokladní doklady, podpisová práva
Čl. 7.5 Dokumenty

8. Závěrečná ustanovení

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1.1 Název, sídlo a kontaktní údaje
Městská část Praha – Velká Chuchle
Úřad městské části Praha – Velká Chuchle (dále jen „ÚMČ“)
U Skály 262/2, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle
tel: 257 941 041
datová schránka: nqdbuw2
e-mail: info@chuchle.cz
www.chuchle.cz

Čl. 1.2 Poslání organizačního řádu
Organizační řád ÚMČ Praha – Velká Chuchle, jako jeho základní vnitřní předpis, vymezuje organizační strukturu ÚMČ a systém řízení ÚMČ s ohledem na vztah ÚMČ k městské části (dále jen „MČ“) jako celku a jejím orgánům a dále k orgánům obce (hl. m. Praha).
Organizační řád vychází ze zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze (dále jen „ZHMP“) a Statutu hl. m. Prahy (dále jen „Statut“).
Je závazný pro všechny útvary a zaměstnance ÚMČ. Na zaměstnance pracující pro ÚMČ na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ) se organizační řád vztahuje, pokud je toto v dohodě výslovně uvedeno.
Tajemník ÚMČ je povinen zajistit, aby všichni zaměstnanci ÚMČ byli s organizačním řádem seznámeni a aby měli možnost do něj nahlédnout.

Čl. 1.3 Postavení ÚMČ
ÚMČ je orgán MČ, který realizuje její úkoly dané právními předpisy, a to na úseku samostatné působnosti podle rozhodnutí zastupitelstva městské části (dále jen „ZMČ“) a na úseku přenesené působnosti podle zvláštních zákonů.
ÚMČ zároveň zajišťuje úkoly, které MČ plynou z jejího postavení právnické osoby. Zajišťuje dále po stránce organizační, technické a administrativní činnost ZMČ, výborů ZMČ a dalších orgánů MČ a vyřizuje konkrétní záležitosti spadající do jeho působnosti.
Jako orgán MČ nemá ÚMČ právní subjektivitu. Všechny právní úkony může činit prostřednictvím zaměstnanců jen na základě pověření příslušných orgánů MČ nebo v rámci přenesené působnosti. Z každého právního úkonu, který ÚMČ a jeho organizační části činí, musí být zřejmý právní titul, z něhož vychází. Odpovědnost za důsledky právního úkonu provedeného zaměstnanci ÚMČ vůči třetím osobám při porušení tohoto ustanovení plyne z pracovněprávních předpisů.

Čl. 1.4 Samostatná působnost
Základem činnosti MČ v oblasti samostatné působnosti je správa majetku svěřeného MČ a zabezpečování hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje svého územního obvodu, ochrana a tvorba zdravého životního prostředí a uspokojování potřeb občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby

informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. (§ 16-19 ZHMP).
MČ se při výkonu samostatné působnosti řídí zákony a jinými právními předpisy.
MČ mohou v mezích své samostatné působnosti svěřené jim zákonem nebo Statutem spolupracovat s jinými MČ nebo s územními samosprávnými celky.

Čl. 1.5 Přenesená působnost

V přenesené působnosti vykonává MČ státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a Statutem. Rozhoduje-li se o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických a právnických osob, řídí se příslušnými zákony a právními předpisy, vydanými na jejich základě.
Přenesenou působnost vykonává příslušný odbor ÚMČ podle své funkční příslušnosti uvedené v části 4.

2. ORGÁNY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Orgány MČ jsou zastupitelstvo městské části (ZMČ), starosta, výbory ZMČ, zvláštní orgány městské části a úřad městské části (ÚMČ).

Čl. 2.1 Zastupitelstvo městské části
Působnost ZMČ je vymezena § 89 ZHMP a je mu vyhrazeno zejména:
- volit starostu MČ, místostarostu (místostarosty) MČ a odvolávat je z funkce,
- určovat funkce, pro které budou členové ZMČ uvolněni,
- stanovit výši odměn neuvolněným členům ZMČ za měsíc,
- vyjadřovat se k návrhu územně plánovací dokumentace hlavního města Prahy,
- vyjadřovat se k návrhu rozpočtu hlavního města Prahy,
- vyjadřovat se k návrhu strategie rozvoje hlavního města Prahy,
- schvalovat strategii rozvoje MČ v souladu se strategií rozvoje hlavního města Prahy,
- schvalovat rozpočet a závěrečný účet MČ,
- zřizovat a rušit trvalé a dočasné peněžní fondy MČ,
- zakládat, zřizovat a rušit právnické osoby a organizační složky jako zařízení bez právní subjektivity a schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy, zakládací listiny, stanovy a zřizovací listiny a rozhodovat o účasti MČ v již založených nebo zřízených právnických osobách,
- rozhodovat o spolupráci MČ s jinými MČ, jakož i územními samosprávnými celky a o formě této spolupráce,
- rozhodovat o vyhlášení místního referenda na území MČ,
- udělovat a odnímat čestné občanství a ceny MČ,
- stanovit paušální částku náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce podle § 52 odst. 5, rozhodovat o mimořádných odměnách podle § 57, o plněních pro členy ZMČ podle § 58c a o poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou uvolněným členům ZMČ podle § 58e odst. 6 ZHMP,
- stanovit pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům ZMČ,
- rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy ZMČ, za výkon funkce členů výborů ZMČ a zvláštních orgánů MČ,
- vyslovovat souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi MČ a členem ZMČ.
ZMČ je vyhrazeno rozhodovat o těchto právních jednáních, pokud jsou MČ zákonem nebo Statutem svěřeny:
- o uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru, zápůjčky o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o společnosti orgány MČ,
- o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50 000,-Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí,
- o peněžitých a nepeněžitých vkladech orgánů MČ do obchodních společností a svazků,
- o majetkové účasti MČ na podnikání jiných osob s výjimkou právnických osob založených nebo zřízených MČ,
- o nabytí a převodu hmotných nemovitých věcí,
- o darování movitých věcí včetně peněz v celkové hodnotě vyšší než 50 000,-Kč ročně jedné a téže osobě, s výjimkou poskytování jednorázových sociálních výpomocí občanům a s výjimkou darování ztracených a opuštěných zvířat fyzickým a právnickým osobám,
- o bezúplatném postoupení pohledávek MČ,
- o vzdání se práva, prominutí dluhu a úplatném postoupení pohledávky vyšší než 100 000,-Kč,
- o zastavení nemovitých věcí,
- o zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 100 000,-Kč,
- o dohodách o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
- nabytí a převod práva stavby a smluvní zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví hlavního města Prahy,
- zpeněžení hmotné nemovité věci ve vlastnictví hlavního města Prahy nebo práva stavby ve veřejné dražbě a nabytí hmotné nemovité věci nebo práva stavby hlavním městem Prahou v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným způsobem; tuto pravomoc může ZMČ zcela nebo zčásti svěřit starostovi MČ.
ZMČ nepřísluší vydávat obecně závazné vyhlášky. ZMČ rozhoduje v otázkách přenesené působnosti, jen stanoví-li tak zvláštní zákon.
Podrobnosti o přípravě, svolání a průběhu jednání ZMČ upravuje jednací řád ZMČ.

Čl. 2.2 Starosta
Na postavení a jednání starosty MČ a na jeho práva a povinnosti se obdobně použijí ustanovení vztahující se na postavení a jednání a na práva a povinnosti primátora hlavního města Prahy, není-li ZHMP stanoveno jinak. Na rozhodování starosty MČ se obdobně použijí ustanovení vztahující se na rozhodování primátora hlavního města Prahy, není-li ZHMP nebo Statutem stanoveno jinak.
Starosta MČ jmenuje a odvolává tajemníka ÚMČ po předchozím souhlasu ředitele Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „MHMP“) a stanoví jeho plat podle zvláštních právních předpisů, je-li tato funkce zřízena; jmenování nebo odvolání tajemníka ÚMČ bez předchozího souhlasu ředitele MHMP je neplatné.
Starosta MČ je oprávněn při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku MČ požádat o součinnost Policii České republiky nebo městskou policii hlavního města Prahy. Policie České republiky nebo městská policie hlavního města Prahy je povinna požadovanou spolupráci poskytnout, pokud jí v tom nebrání jiné zákony.
Starosta MČ je oprávněn zúčastnit se jednání zastupitelstva hlavního města Prahy s hlasem poradním; na zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy mu musí být uděleno slovo, jedná-li se o záležitosti příslušné MČ. Starosta MČ je oprávněn zúčastnit se jednání rady hlavního města Prahy, jedná-li se o návrh podaný MČ.
Starostu MČ zastupuje místostarosta MČ. ZMČ může zvolit více místostarostů MČ.
V podmínkách MČ Praha – Velká Chuchle plní starosta funkci rady MČ s výjimkou pravomocí uvedených v § 94 odst. 2 písm. b), d) a e) ZHMP; tyto úkoly plní ZMČ.

Navenek:
- svolává a zpravidla řídí zasedání ZMČ, podepisuje spolu s ověřovateli zápis ze zasedání ZMČ výpis usnesení ze zasedání ZMČ,
- předkládá návrhy k projednávání na zasedání ZMČ,
- má právo používat závěsný odznak,
- zodpovídá za koordinaci činnosti MČ s ostatními MČ,
- zodpovídá za koordinaci činnosti MČ s orgány hl. m. Prahy,
- zodpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření MČ,
- vykonává další úkoly v samostatné působnosti, pokud jsou mu uloženy ZMČ nebo pokud tak stanoví zákon,
- zabezpečuje hospodaření MČ podle schváleného rozpočtu,
- projednává a řeší návrhy, připomínky a podněty předložené členy ZMČ,
- ukládá v neodkladných případech úkoly veliteli Jednotky sboru dobrovolných hasičů,
- je předsedou povodňové komise a krizového štábu MČ.

Vzhledem k ÚMČ:
- stanovuje úkoly tajemníkovi ÚMČ, kontroluje a hodnotí jeho činnost a poskytuje mu odměny,
- prostřednictvím tajemníka ÚMČ vydává příkazy k zajištění úkolů, plynoucích ze zasedání ZMČ,
- zodpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblastech určených ZMČ,
- zodpovídá za zadávání veřejných zakázek,
- zodpovídá za materiály předkládané ZMČ,
- ze své činnosti je odpovědný ZMČ.

Čl. 2.3 Místostarosta
Starostu MČ zastupuje místostarosta MČ. Místostarostu MČ volí ZMČ. ZMČ může zvolit více místostarostů. Je-li zvoleno více místostarostů, označují se místostarostové pořadovými čísly (1. místostarosta, 2. místostarosta…), která určují pořadí zastupitelnosti.

1. místostarosta:
- zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci,
- je-li starosta ze své funkce odvolán nebo se funkce vzdal a není-li současně zvolen nový starosta, vykonává jeho pravomoc až do zvolení starosty,
- má právo používat závěsný odznak,
- podílí se ve vymezené oblasti na výkonu funkce starosty,
- zodpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblastech určených ZMČ,
- dle oblasti své působnosti koordinuje prostřednictvím tajemníka činnost odborů ÚMČ,
- dává zaměstnancům ÚMČ metodické pokyny související s usneseními ZMČ.

2. místostarosta:
- zastupuje 1. místostarostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy 1. místostarosta nevykonává funkci,
- je-li 1. místostarosta ze své funkce odvolán nebo se funkce vzdal a není-li současně zvolen nový 1. místostarosta, vykonává jeho pravomoc až do zvolení 1. místostarosty,
- má právo používat závěsný odznak,
- podílí se ve vymezené oblasti na výkonu funkce starosty,
- zodpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblastech určených ZMČ,
- dle oblasti své působnosti koordinuje prostřednictvím tajemníka činnost odborů ÚMČ,
- dává zaměstnancům ÚMČ metodické pokyny související s usneseními ZMČ.

Čl. 2.4 Výbory zastupitelstva městské části
ZMČ zřizuje výbory ZMČ jako své poradní a iniciativní orgány. Počet výborů, jejich názvy a počet členů jednotlivých výborů určuje ZMČ, přičemž počet členů výboru určí vždy lichý. Výbory nemají samostatnou rozhodovací pravomoc. Usnesení přijatá výborem jsou závazná pouze pro členy výboru, který usnesení přijal, pro ostatní orgány jsou pouze doporučující.
Předsedové i členové výborů jsou jmenováni ZMČ.
Činnost výborů se řídí jednacím řádem výborů ZMČ, který schvaluje ZMČ.
ZMČ zřizuje vždy výbor kontrolní a výbor finanční.

Čl. 2.5 Zvláštní orgány městské části
Zvláštní orgány MČ jsou zřizovány v případech stanovených zvláštními zákony.
MČ Praha – Velká Chuchle má zřízeny tyto zvláštní orgány:
- Krizový štáb a povodňová komise
- Přestupková komise
Činnost zvláštních orgánů MČ je upravena zákony a podrobnosti jsou specifikovány dalšími vnitřními předpisy.

Čl. 2.6 Úřad městské části
ÚMČ tvoří starosta, místostarosta (místostarostové), tajemník a zaměstnanci MČ zařazení do ÚMČ. Není-li funkce tajemníka ÚMČ zřízena, vykonává tuto funkci starosta MČ. V čele ÚMČ je starosta. Za plnění uložených úkolů je tajemník ÚMČ odpovědný starostovi MČ.
ÚMČ se člení na odbory. ZMČ určuje počet a názvy odborů ÚMČ a stanovuje celkový počet zaměstnanců ÚMČ zaměstnaných na hlavní pracovní poměr. O zařazení zaměstnanců ÚMČ do jednotlivých odborů, výši jejich úvazků, zařazení do platových tříd v souladu s platnými předpisy rozhoduje na základě pověření ZMČ tajemník, který je však povinen dodržet celkový počet zaměstnanců ÚMČ stanovený ZMČ.
ÚMČ vykonává přenesenou působnost MČ, není-li zákonem svěřena jiným orgánům MČ.
Vztahy ÚMČ k dalším orgánům MČ a k MČ zřízeným organizacím upravuje zákon.
Ve věcech přenesené působnosti je ÚMČ podřízen MHMP.

ÚMČ zejména:
- plní úkoly, které mu uložilo ZMČ a starosta,
- je nápomocen výborům ZMČ v jejich činnosti a vytváří podmínky pro plnění jejich úkolů, zejména organizačně a administrativně zajišťuje jejich chod,
- při výkonu samostatné i přenesené působnosti se řídí zákony a dalšími právními předpisy, včetně právních předpisů vydaných MHMP,
- při plnění úkolů úzce spolupracuje s dalšími orgány MČ, příspěvkovými organizacemi a organizačními složkami; zároveň vůči nim plní úkoly uložené ZMČ a starostou,
- při plnění svých úkolů dále spolupracuje s ostatními orgány státní správy a samosprávy,
- pro zajištění veřejné informovanosti a k zajištění úkolů dle platných právních předpisů úřad zřizuje a provozuje úřední desku, na níž jsou zveřejňovány informace orgánů MČ a která je nepřetržitě veřejnosti přístupná, a to včetně jejího dálkového přístupu; zajišťuje provoz internetových stránek MČ; zabezpečuje v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy poskytování informací o své činnosti a o činnosti orgánů MČ,
- rozhoduje v prvním stupni ve správním řízení, pokud nadřízený orgán nebo zvláštní zákon nestanoví jinak.

3. ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MĚSTSKOU ČÁSTÍ

Čl. 3.1 Organizace městské části s vlastní právní subjektivitou
ZMČ rozhoduje o založení, zřízení nebo zániku právnických osob a organizačních složek a plní úkoly zakladatele a zřizovatele podle zvláštních předpisů.
Příspěvkovými organizacemi s vlastní právní subjektivitou jsou:
- Základní škola Charlotty Masarykové Praha 5 – Velká Chuchle (dále jen „ZŠ“),
- Mateřská škola Velká Chuchle (dále jen „MŠ“).
ZŠ a MŠ se ve své činnosti řídí Zřizovací listinou a dalšími právními předpisy.
ZŠ a MŠ hospodaří s prostředky, přidělenými z rozpočtu MČ. Statutární orgán ZŠ a MŠ zodpovídá za účelné a hospodárné využití přidělených prostředků a zodpovídá za majetek pořízený z rozpočtových prostředků i majetek získaný jiným zdrojem financování a je povinen tento majetek chránit a v určených termínech inventarizovat.

Čl. 3.2 Organizační složka městské části
ZMČ rozhoduje o založení, zřízení nebo zrušení právnické osoby nebo zařízení bez právní subjektivity a plní úkoly zakladatele a zřizovatele podle zvláštních předpisů.
Organizační složkou MČ je jednotka sboru dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“).
JSDH zodpovídá za majetek pořízený prostřednictvím přidělených rozpočtových prostředků i majetek získaný jiným zdrojem financování a je povinna tento majetek chránit a v určených termínech inventarizovat a zodpovídá za jeho účelné a hospodárné využití.

4. FUNKČNÍ ČLENĚNÍ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI

Čl. 4.1. Organizační schéma ÚMČ


Čl. 4.2 Tajemník ÚMČ

- tajemníka jmenuje a odvolává starosta po předchozím souhlasu ředitele MHMP,
- je odpovědný za plnění úkolů ÚMČ v samostatné i přenesené působnosti starostovi,
- zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny ZMČ nebo starostovi nebo zvláštnímu orgánu MČ,
- plní úkoly uložené mu ZMČ nebo starostou,
- je nadřízený všem zaměstnancům ÚMČ,
- plní úkoly vedoucího ÚMČ podle zvláštních předpisů, nestanoví-li ZMČ jinak,
- stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům ÚMČ,
- plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům ÚMČ,
- vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád a další vnitřní směrnice ÚMČ, nevydává-li je ZMČ nebo starosta,
- zúčastňuje se zasedání ZMČ s hlasem poradním,
- zabezpečuje prostřednictvím odborů ÚMČ plnění usnesení ZMČ, pokud nejsou uloženy starostovi nebo místostarostovi,
- řídí činnost odborů ÚMČ,
- navrhuje ZMČ organizační strukturu ÚMČ a její změny,
- rozhoduje při kompetenčních nejasnostech či sporech mezi odbory a případné podjatosti
zaměstnanců ÚMČ,
- pověřuje zaměstnance ÚMČ zastupováním ÚMČ v jednotlivých případech ve stanoveném rozsahu,
- stanoví pracovní náplň zaměstnanců ÚMČ,
- řeší otázky v oblasti pracovního práva, dohlíží na dodržování pracovněprávních předpisů vůči zaměstnancům ÚMČ,
- vede osobní evidenci a osobní spisy zaměstnanců ÚMČ,
- vyhotovuje platové výměry při nástupu nových pracovníků a provádí další změny, týkající se platu nebo funkce,
- vypracovává dle příslušných předpisů dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, určuje platové zařazení zaměstnanců odměňovaných za tyto práce a vede evidenci těchto dohod,
- organizuje účast zaměstnanců na přípravném kurzu ke zkoušce „zvláštní odborné způsobilosti“ a vede evidenci zaměstnanců, kteří tuto zkoušku vykonali,
- organizuje účast zaměstnanců na vzdělávacích akcích zaměřených na zvyšování kvalifikace,
- soustřeďuje a eviduje veškeré významné právní dokumenty MČ a ÚMČ,
- na vyžádání zajišťuje pro občany nahlížení do Sbírky zákonů,
- zajišťuje provoz počítačové sítě, servisní a poradenskou činnost v oblasti ICT včetně proškolení pro uživatele z řad zaměstnanců ÚMČ,
- zajišťuje potřebnou koordinaci uvnitř ÚMČ i s ostatními ÚMČ, MHMP a dalšími institucemi při zavádění a rozvoji ICT a digitalizaci,
- zajišťuje ve spolupráci s předsedou přestupkové komise projednávání přestupků ve vymezené oblasti,
- zajišťuje projednávání správních deliktů podle zákona o hl. m. Praze č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- zajišťuje ve spolupráci s odbory ÚMČ projednávání podání občanů dle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
- zabezpečuje uzavírání pojistných smluv MČ,
- zpracovává a eviduje zápisy ze zasedání ZMČ a výpisy usnesení ze zasedání ZMČ,
- vede evidenci zápisů a usnesení ze zasedání výborů ZMČ,
- podává starostovi návrhy na tajemníky výborů ZMČ,
- plní organizačně technické úkoly spojené s přípravou a provedením voleb do zákonodárných a zastupitelských sborů, sčítání lidu, domů a bytů a poskytuje pomoc orgánům statistiky i při jiných statistických zjišťováních,
- projednává společně se starostou na MHMP souhrnné finanční vypořádání hospodaření MČ a zabezpečuje vyúčtování účelově poskytnutých prostředků ze státního rozpočtu a rozpočtu MHMP v průběhu roku,
- zpracovává pokyny k provedení fyzických inventur, koordinuje a metodicky řídí inventarizační práce,
- navrhuje časový postup plánovacích a rozpočtových prací, navrhuje a rozepisuje závazné ukazatele a limity, které je ÚMČ oprávněn stanovit ve vlastní pravomoci,
- spoluzodpovídá za sestavení návrhu podrobného rozpočtu MČ,
- plní úkoly, vyplývající ze zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

5. ČINNOST ODBORŮ ÚMČ

Čl. 5.1 Společná činnost odborů
Odbory ÚMČ Praha – Velká Chuchle jsou základními organizačními jednotkami ÚMČ a jejich úkolem je zabezpečovat výkon samostatné a přenesené působnosti MČ tak, aby byla zajištěna činnost ÚMČ jako orgánu MČ.

Společné úkoly odborů jsou:
- vykonávat správu MČ v samostatné i přenesené působnosti v úsecích, pro které byly zřízeny s výjimkou věcí, které náleží do pravomoci starosty nebo ZMČ,
- plnit úkoly, které jim byly uloženy starostou k přípravě podkladů pro jednání ZMČ a při zabezpečování plnění usnesení ZMČ,
- podílet se na činnosti výborů ZMČ, vytvářet podmínky pro jejich činnost, poskytovat členům ZMČ potřebné informace, rady, vysvětlení, vztahující se k výkonu jejich funkce,
- spravovat majetek, umístěný v prostorách, užívaných příslušným odborem,
- vyřizovat oznámení, stížnosti, podněty a petice a vést jejich evidenci,
- odpovídat za řádné vedení předepsaných evidencí, vztahujících se k jejich činnosti včetně ukládání a skartace spisového materiálu,
- zajišťovat aktualizaci dat v informačním systému ÚMČ v rámci působnosti odboru,
V oblasti samostatné působnosti jsou odbory podřízeny starostovi, v oblasti přenesené působnosti příslušnému odboru MHMP.

Čl. 5.2 Odbor vnitřní správy a sociálních věcí

Odbor vnitřní správy a sociálních věcí zabezpečuje tyto úkoly:
- výkon státní správy na úseku evidence obyvatel,
- provozní a administrativní práce spojené s podatelnou úřadu,
- vede sekretariát starosty, místostarostů a tajemníka,
- vede agendu pokladny úřadu,
- vede agendu výkonu obecně prospěšných prací,
- vede sociální agendy,
- zajišťuje úkoly v oblasti ICT,
- provádí operativní činnosti na základě požadavků nadřízených.

Podrobnější popis činností odboru v jednotlivých oblastech:
Výkon státní správy na úseku evidence obyvatel:
- činnost ohlašovny při změně místa trvalého pobytu občana, vedení evidence,
- správní řízení na úseku evidence obyvatel,
- připravuje volební seznamy, administrativně zajišťuje volební agendu, připravuje podklady pro sčítání lidu, domů a bytů,

Provozní a administrativní práce spojené s podatelnou úřadu:
- provádí příjem, evidenci a vypravování listovních zásilek a balíků,
- přijímá podání občanů,
- provádí distribuci novin a časopisů,
- obsluhuje telefonní ústřednu,
- poskytuje všeobecné informace o práci odborů úřadu,
- samostatně odesílá ve stanoveném termínu odpovědi na běžné dotazy občanů, firem či organizací,
- provádí ověřování shody opisů nebo kopie s listinou dle zákona č. 21/2006 Sb.,
- provádí ověřování pravosti podpisu fyzických osob dle zákona č. 21/2006 Sb.

Vedení sekretariátu starosty, místostarosty a tajemníka:
- vykonává veškeré sekretářské práce pro starostu, zástupce starosty a tajemnici
- dle pokynů zajišťuje přípravu, přijetí návštěv a oficiálních hostů u starosty, místostarosty a tajemníka,
- provádí příjem a evidenci došlé pošty v elektronické podobě a po rozdělení zajišťuje její předání příslušnému odboru a zaměstnanci pověřenému vyřízením
- vede zvláštní evidenci interních sdělení,
- vede zvláštní evidenci smluv,
- zabezpečuje přípravu podkladů pro vydání Chuchelského zpravodaje,
- vede adresář a telefonní seznam osob a firem dle pokynů starosty, místostarosty a tajemníka,
- vede sklad kancelářských potřeb včetně zajišťování jejich objednávání,
- zajišťuje vyvěšování materiálů na úředních deskách včetně elektronické a dalších informačních deskách za celý ÚMČ,
- zajišťuje provoz kopírky a skartovacího zařízení včetně objednávek na servis a opravy,
- vede evidenci hlášení poruch od organizací (vodárny, plynárny, odstávky, výkopy apod)
- vede přehled čerpání dovolených zaměstnanců ÚMČ,
- vede evidenci docházky.

Vedení pokladny:
- vede pokladní deníky pro běžný účet a účet hospodářské činnosti podle vnitřních směrnic,
- provádí výplaty zaměstnanců ÚMČ, odměn členů ZMČ a dalších odměn na základě dokladů a podle pokynů tajemníka,
- doplňuje pokladní hotovost z příslušné banky,
- odvádí pokladní hotovost do příslušné banky,
- provádí příjem a výdej hotovostí na základě dokladů schválených pověřenými zaměstnanci,
- vede evidenci o nákupu, spotřebě a zásobách pohonných hmot a olejů pro potřebu odboru místního hospodářství a JSDH,
- přijímá pokladní hotovost od vedlejší pokladny, zabezpečuje odvod na bankovní účet.

Zajišťování úkolů v oblasti ICT:
- zajišťuje funkčnost a aktuálnost ICT infrastruktury,
- zajišťuje ochranu dat v počítačové síti zálohováním,
- zajišťuje provoz a provádění aktualizace webových stránek MČ.

Čl. 5.3 Odbor smluv, daní a poplatků
- vykonává správu a vede řízení u místních poplatků plynoucích do rozpočtu MČ, provádí vyhledávací činnost, vede jejich evidenci a vybírání, provádí odvod vybraných poplatků do hlavní pokladny,
- kontroluje včasnost placení příslušných daní a místních poplatků, jejichž výnos je příjmem MČ a předepisuje příslušné penále,
- rozhoduje v mezích své působnosti o odvoláních, žádostech, příp. mimořádných opravných prostředcích u daní a místních poplatků,
- spravuje pokutové bloky a jiné přísně zúčtovatelné tiskopisy, používané pro placení a předepisování daní a poplatků,
- provádí výkon rozhodnutí vydaných ve svěřené působnosti,
- vede evidenci žádostí o snížení či prominutí poplatků a způsobu jejich řešení,
- vede evidenci nájmů bytových a nebytových prostor, které jsou v majetku MČ, eviduje nájemní smlouvy, vede evidenci plateb za nájmy a pronájmy, kontroluje včasnost placení, vymáhá nedoplatky od nájemců. Provádí výpočet nájemného z bytů, zálohových plateb za služby a provádí jejich vyúčtování na základě fakturace dodavatelů,
- vede evidenci pozemků, které jsou v majetku MČ a jsou pronajímány a průběžně provádí jejich aktualizaci,
- vypracovává podklady pro oblast rozpočtu týkající se spravované agendy,
- zajišťuje agendu spojenou s provozováním veřejného pohřebiště Velká Chuchle, vede evidenci hrobových míst, dává souhlas s uložením a vyjímáním uren a ostatků a vede o tom evidenci, zajišťuje pohřbení v případech, uvedených v § 5 odst. 1 zákona o pohřebnictví,
- vede evidenci žádostí o byty včetně vyřizování korespondence týkající se této agendy,
- vydává rybářské lístky,
- provádí ověřování shody opisů nebo kopie s listinou dle zákona č. 21/2006 Sb.,
- provádí ověřování pravosti podpisu fyzických osob dle zákona č. 21/2006 Sb.,
- provádí operativní činnosti na základě požadavků nadřízených.

Čl. 5.4 Odbor účetnictví a správy majetku (pozemky)

Oblast účetnictví:
- vede komplexní účetnictví MČ – účtuje o stavu, pohybu a rozdílu majetku, pohledávek a závazků, o nákladech a výnosech, o výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření včetně sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih,
- vede evidenci movitého majetku MČ,
- provádí čtvrtletní přejímky účetní závěrky příspěvkových organizací včetně kontroly úplnosti vykazovaných skutečností,
- obstarává za MČ platební a zúčtovací styk, bankovní dispozice a převody finančních prostředků všech účtů MČ, sleduje a eviduje pohyb a stav finančních prostředků na bankovních účtech a provádí kontrolu bankovních zůstatků a hotovostí,
- zpracovává veškeré účetní uzávěrky včetně daňových přiznání, a to jak v hlavní činnosti, tak i v hospodářské činnosti,
- samostatně zajišťuje agendu daně z příjmů a zabezpečuje daňové řízení se správcem daně,
- plní funkcí hlavní účetní ve smyslu zákona o finanční kontrole ve veřejné správě,
- spolupracuje na provedení periodické inventarizace majetku a závazků a sestavení závěrečné zprávy o průběhu inventarizace,
- vede mzdovou agendu zaměstnanců ÚMČ a členů ZMČ – přebírá a kontroluje vstupní podklady, zpracovává je, provádí rekapitulaci vyplácených mezd, spoření, půjček a exekucí, přehled odvodů pojistného na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvků na státní politiku zaměstnanosti, nemocenského pojištění, mzdových listů evidenčních lístků a daňového vyúčtování,
- vede agendu daní ze závislé činnosti,
- zpracovává hlášení ISP (informační systém o platech),
- na základě pokynů sestavuje návrh rozpočtového výhledu hlavní činnosti a návrh plánu VHČ,
- připravuje návrhy rozpočtu MČ s rozsáhlou vnitřní strukturou příjmových a výdajových položek s náročnými podmínkami pro jeho sestavování, usměrňování hospodaření podle tohoto rozpočtu a jeho vyhodnocování,
- realizuje a provádí rozpočtová opatření na základě usnesení ZMČ,
- realizuje a provádí vnitřní rozpočtová opatření na základě souhlasu starosty,
- zpracovává analýzu efektivnosti vynakládaných finančních prostředků a předkládá doporučení a návrhy opatření ke zlepšení efektivnosti hospodaření,
- plní funkci správce rozpočtu ve smyslu zákona o finanční kontrole ve veřejné správě,
- provádí čtvrtletní přejímky plnění rozpočtu příspěvkových organizací včetně kontroly úplnosti vykazovaných skutečností,
- provádí čtvrtletní vyhodnocení plnění rozpočtu včetně zpracování příslušných podkladů a výstupů,
- zajišťuje agendu správy dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků, provádí kontrolu čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků a zpracovává finanční vypořádání MČ,
- provádí ověřování shody opisů nebo kopie s listinou dle zákona č. 21/2006 Sb.,
- provádí ověřování pravosti podpisu fyzických osob dle zákona č. 21/2006 Sb.,
- provádí operativní činnosti na základě požadavků nadřízených.

Oblast správy majetku (pozemky):
- vede evidenci nemovitého majetku (pozemky) včetně kontroly podle LV v katastru nemovitostí, geometrických plánů,
- provádí inventarizaci nemovitého majetku – inventurní soupisy a přehledy pro MHMP, sleduje přírůstky a úbytky nemovitého majetku a jeho ocenění,
- připravuje podklady pro projednávání záměrů o nakládání s majetkem MČ,
- připravuje ve spolupráci s odborem smluv, daní a poplatků podklady na pronájem majetku MČ,
- provádí vyvěšování záměrů pronajmout, směnit nebo prodat majetek MČ na základě usnesení ZMČ,
- připravuje veškeré náležitosti týkající se směnných a kupních smluv, včetně jejich uzavření a podání MHMP ke schválení a podání návrhu na vklad na KÚ,
- po povolení vkladu odpovídá za oznámení této skutečnosti MHMP za účelem zaplacení daně z převodu nemovitostí,
- provádí operativní činnosti na základě požadavků nadřízených.

Čl. 5.5 Odbor stavební a správy majetku (budovy, haly, stavby)

Oblast stavební:
- vede evidenci přijatých a odeslaných písemností týkajících se stavebního odboru,
- vede archiv domů podle čísel popisných, průběžně ho aktualizuje, zajišťuje fotodokumentace a výkresové dokumentace,
- vyřizuje záležitosti, týkající se katastrálního území MČ, vyjadřuje se k dělení a scelování parcel,
- zajišťuje provozuschopnost zařízení zřízených MČ,
- zajišťuje rozvoj, opravy a údržbu bytového a nebytového fondu MČ,
- provádí místní šetření v oblasti stavební,
- provádí poradenskou a konzultační činnost v oblasti územního řízení a stavebního zákona,
- připravuje podklady pro provádění výběrových řízení týkajících se investičních a neinvestičních akcí MČ,
- zabezpečuje agendu spojenou se zadáváním zakázek a podílí se na výběru nejvhodnější nabídky,
- zodpovídá za správné stanovení výše předpokládané ceny zakázky, za věcnou a odbornou správnost vymezení předmětu zakázky, za účelné, efektivní a hospodárné vynaložení finančních prostředků za zakázku,
- projednává investiční akce s nadřízenými orgány, zadává vypracování projektové dokumentace k investičním akcím MČ a doplňuje ji o vyjádření orgánů státní správy a správců sítí,
- dohlíží na investiční akce, vede k nim záznamy, zabezpečuje projektovou přípravu, inženýring, smlouvy, dohlíží na termíny, financování a fakturaci,
- žádá o vydání stavebního povolení a kolaudaci dokončených staveb,
- provádí technický dozor a kontrolu realizace prováděných investičních akcí a oprav,
- vede seznam všech investičních akcí financovaných MČ,
- vede evidenci veškeré dokumentace jednotlivých investičních akcí,
- vede evidenci o nedokončených investičních akcích hrazených z rozpočtu MČ,
- po dokončení investičních akcí a po kolaudaci zajišťuje převod investic protokolárně do hmotného investičního majetku a zajišťuje odstranění vad a nedodělků,
- zajišťuje věcnou i finanční kontrolu předkládaných faktur v oblasti investiční výstavby i neinvestičních výdajů týkajících se stavebních záležitostí,
- v rámci odboru vyřizuje podněty a stížnosti občanů,
- zajišťuje pravidelné prohlídky kotelen ve stanovených termínech a revize zařízení svěřených objektů (elektro, plyn, hromosvody, hasicí přístroje atd.) včetně odstranění vad,
- provádí operativní činnosti na základě požadavků nadřízených.

Oblast správy majetku (budovy, haly, stavby):
- vede evidenci veškerého nemovitého majetku (budovy, haly, stavby) včetně kontroly podle LV v katastru nemovitostí,
- vede evidenci smluv o zřízení věcného břemene a zabezpečuje agendu spojenou s uzavíráním smluv,
- provádí inventarizaci nemovitého majetku – inventurní soupisy a přehledy pro MHMP, sleduje přírůstky a úbytky nemovitého majetku a jeho ocenění,
- ve spolupráci s odborem smluv, daní a poplatků sleduje a kontroluje využití majetku MČ včetně nebytových prostor,
- ve spolupráci s odborem smluv, daní a poplatků připravuje podklady na pronájem majetku MČ,
- připravuje podklady pro projednávání záměrů o nakládání s majetkem MČ,
- provádí vyvěšování záměrů pronajmout nebo prodat majetek MČ na základě usnesení ZMČ,
- připravuje veškeré náležitosti, týkající se kupních smluv, včetně jejich uzavření a podání MHMP ke schválení a podání návrhu na vklad na KÚ,
- provádí operativní činnosti na základě požadavků nadřízených.

Čl. 5.6 Odbor životního prostředí

Oblast odpadů:
- poskytuje informace v souvislosti s likvidací odpadu,
- kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systém zavedený MČ pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s MČ a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu se zákonem,
- ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení povinnosti podle § 66 odst. 1 zákona o odpadech; současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím,
- ukládá fyzickým osobám pokuty za přestupek uvedený v § 69 zákona o odpadech; současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím,
- kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem,

Oblast ochrany ovzduší:
- kontroluje dodržování povinností provozovateli malých zdrojů znečišťování a za nedodržení povinnosti ukládá pokuty,
- kontroluje dodržování přípustné tmavosti kouře u provozovatelů velkých, středních a malých zdrojů znečišťování a za nedodržení povinností ukládá pokuty,
- ukládá provozovatelům malých zdrojů znečišťování, kteří neplní povinnosti při ochraně ovzduší, opatření ke zjednání nápravy, včetně zastavení nebo omezení provozu zdroje znečišťování,
- zpřístupňuje informace veřejnosti,
- rozhoduje o poplatcích za malé zdroje znečišťování,
- ukládá pokuty za nesplnění oznamovací povinnosti.

Oblast ochrany přírody a krajiny:
- uplatňuje požadavky zákona o ochraně přírody a krajiny,
- zpracovává rozhodnutí o povolení kácení stromů rostoucích mimo les,
- zajišťuje kontrolní činnost v oblastech plnění podmínek rozhodnutí,
- zpracovává návrhy na zajišťování realizace nápravných opatření, včetně sankcí,
- zajišťuje výkon péče o veřejnou zeleň dodavatelskými organizacemi včetně kontrol jejich financování, množství a kvality vykonané práce,
- podává návrhy na koncepční řešení parků, veřejné zeleně a dětských hřišť,
- zpracovává rozhodnutí o možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu poškozené, zničené nebo nedovoleně změněné části přírody a krajiny,
- ukládá povinnému, aby provedl přiměřená náhradní opatření k nápravě, jestliže není možné a účelné uvedení do původního stavu,
- ukládá vlastníkům provedení nezbytných zásahů, včetně pokácení dřevin při výskytu nákazy dřevin epidemickými či jinými jejich chorobami.

Oblast pořádku a čistoty:
- kontroluje udržování pořádku a čistoty v MČ,
- zajišťuje likvidaci nepovolených skládek městského charakteru,
- zajišťuje činnost na úseku fotodokumentace přestupků v rámci své činnosti,
- vyřizuje podněty a stížnosti občanů v oblasti pořádku a čistoty.
Dále provádí operativní činnosti na základě požadavků nadřízených.

Čl. 5.7 Odbor místního hospodářství
- zajišťuje provoz a údržbu strojů, technického zařízení a nářadí,
- provádí údržbu a úklid pozemků MČ,
- provádí údržbu a úklid veřejných prostranství,
- provádí údržbu a úklid hřbitova,
- provádí celoroční úklid a údržbu komunikací v majetku MČ,
- provádí drobné práce spojené s údržbou domů v majetku MČ,
- provádí seřezávání krajnic, hloubení příkopů a sekání travních porostů,
- zaměstnanci k tomu pověření řídí motorová vozidla, zajišťují údržbu a běžné opravy silničních motorových vozidel,
- koordinuje přidělování práce odsouzeným v rámci výkonu obecně prospěšných prací,
- provádí operativní činnosti na základě požadavků nadřízených.

6. FORMY ŘÍZENÍ

Čl. 6.1 Porady
Porady svolává starosta, místostarosta nebo tajemník ÚMČ.
Porad se zúčastňují zpravidla všichni zaměstnanci ÚMČ. Porady slouží k projednávání záležitostí potřebných pro chod ÚMČ. Dále slouží ke zlepšení informovanosti týkající se práce jednotlivých odborů a jejich vzájemné komunikace. Při poradách jsou zaměstnanci informováni o všech důležitých skutečnostech týkajících se celého ÚMČ.

Čl. 6.2 Další formy řízení
Chod úřadu je dále řízen prostřednictvím úkolů, pokynů, instrukcí, vnitřních předpisů, interních sdělení, příkazů starosty a opatření tajemníka.

7. ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

Čl. 7.1 Dozor nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů MČ
Je-li usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu MČ v samostatné působnosti v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem, pozastaví MHMP jeho výkon. Výkon usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu MČ v samostatné působnosti je pozastaven dnem doručení rozhodnutí MHMP městské části. MHMP v rozhodnutí současně stanoví MČ lhůtu ke zjednání nápravy, která nesmí být delší než 3 měsíce. Zjedná-li příslušný orgán MČ nápravu ve stanovené lhůtě, MHMP své rozhodnutí zruší neprodleně poté, co obdrží sdělení MČ o zjednání nápravy, jehož přílohou je i usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu MČ v samostatné působnosti, kterým byla zjednána náprava.
Nezjedná-li příslušný orgán MČ ve stanovené lhůtě nápravu, podá MHMP do 60 dnů od jejího uplynutí návrh na zrušení usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu MČ v samostatné působnosti soudu. Jestliže soud tento návrh odmítne, zamítne nebo řízení zastaví, pozbývá rozhodnutí MHMP o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu MČ v samostatné působnosti platnosti dnem, kdy rozhodnutí soudu nabude právní moci.
Zjedná-li příslušný orgán MČ před rozhodnutím soudu nápravu, sdělí MČ neprodleně tuto skutečnost soudu a MHMP. MHMP své rozhodnutí o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu MČ v samostatné působnosti zruší neprodleně poté, co obdrží sdělení MČ o zjednání nápravy, jehož přílohou je i usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu MČ v samostatné působnosti, kterým byla zjednána náprava.
MHMP o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu MČ v samostatné působnosti nerozhodne, jestliže již bylo vykonáno; v takovém případě podá pouze návrh soudu na jeho zrušení.
Výše uvedená ustanovení tohoto článku se nepoužijí v případě porušení právních předpisů občanského, obchodního nebo pracovního práva a v případě, kdy jsou dozor nebo kontrola výkonu samostatné působnosti MČ upraveny zvláštním právním předpisem.

Čl. 7.2 Zastupování zaměstnanců
Starostu v době jeho nepřítomnosti zastupuje místostarosta – podrobnosti viz čl. 2.3.
Tajemníka v době jeho nepřítomnosti zastupuje určený zaměstnanec ÚMČ, který dle dispozice tajemníka rozhoduje ve vymezených oblastech, které přesahují kompetenci jednoho odboru.
Zastupitelnost jednotlivých zaměstnanců ÚMČ určí tajemník tak, aby bylo zabezpečeno plynulé plnění úkolů i v době nepřítomnosti zastupovaného.
Zastupovaný i zástupce jsou povinni se vzájemně informovat o stavu plnění úkolů, upozornit na důležité skutečnosti, závažné povinnosti a stav zabezpečovaných úkolů. Informace ohledně zvlášť závažných úkolů se předávají písemně.
Zastupovaný si může vyhradit právo rozhodovat o zvlášť závažných otázkách, rovněž zástupce může odložit rozhodnutí o těchto otázkách do návratu zastupovaného, pokud to povaha věci umožňuje.

Čl. 7.3 Odevzdávání a přebírání funkce
Při předávání funkce se pořídí zápis o stavu plnění úkolů příslušného pracovního úseku, o pracovních podkladech, spisech, korespondenci, případně o stavu finančních prostředků a ostatních majetkových hodnot. Zápis podepíše předávající, přejímající a tajemník úřadu.
Při předávání funkce s hmotnou odpovědností se navíc provede mimořádná inventarizace svěřených hodnot.

Čl. 7.4 Bankovní a pokladní doklady, podpisová práva
Podrobnosti zajištění řádného oběhu účetních dokladů, jednotného způsobu zpracování účetních dokladů, organizace pokladny a úschovy účetních dokladů ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jsou upraveny vnitřním předpisem.

Čl. 7.5 Dokumenty

Všechny písemnosti vyhotovené orgány MČ se v záhlaví označují uvedením slov "Městská část" a názvem MČ „Praha – Velká Chuchle“. Dále se v záhlaví uvede označení orgánu, který písemnost vyhotovil, a to slovy "Zastupitelstvo městské části", "Starosta městské části", "Úřad městské části" s přesným označením odboru nebo "Zvláštní orgán městské části" s přesným označením druhu zvláštního orgánu.
Všechna rozhodnutí vydaná v samostatné působnosti MČ vyhotovená orgány MČ se opatří razítkem s označením "Městská část" a názvem MČ „Praha – Velká Chuchle“, s malým znakem MČ, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. Všechna rozhodnutí vydaná v přenesené působnosti MČ vyhotovená orgány MČ se opatří razítkem s označením "Městská část" a názvem MČ „Praha – Velká Chuchle“ s malým státním znakem.
Každý dokument musí mít v záhlaví jméno či zkratku jména zaměstnance, který dokument vyhotovil.
Jeden výtisk dokumentu musí být uložen v souladu se spisovým a skartačním řádem.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Organizační řád byl schválen dne 11. 10. 2023 usnesením ZMČ
Organizační řád nabývá účinnosti dne 15. 10. 2023. Současně se ruší v plném rozsahu dosavadní organizační řád účinný od 1. 3. 2008 včetně všech jeho dodatků.

Zpracoval:
Mgr. Milan Paulus
tajemník ÚMČ

Typ Název souboru Velikost
Ikona Organizační řád.pdf 411.66 kB