Ústavní zákon č. 294/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava ČSSR a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, a kterým se zkracuje volební období národních výborů, byly ústavněprávním rámcem reformy místní správy, kdy byla zrušena soustava národních výborů a zároveň obnovena samospráva na úrovni obcí.
Základními zákony, které reformu místní správy provedly, byly především zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 90/1993 Sb., o hlavním městě Praze, zákon č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech a konečně zákon č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích. Tyto zákony byly do 11. listopadu 2000 rovněž základními právními předpisy, podle kterých městská část Praha - Velká Chuchle jednala a rozhodovala, pomineme-li právní předpisy ústavního charakteru jako je ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky a ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod. Dne 11. listopadu 2001 vstoupil v účinnost nový zákon o hlavním městě Praze (pod č. 131/2000 Sb.) jako důsledek probíhající reformy veřejné správy provázející zavedení krajského zřízení.

Hlavní město Praha vzniklo na základě zákona č. 90/1993 Sb., o hlavním městě Praze, a to s účinností od 24. listopadu 1990. Hlavní město Praha je obcí a od 1. 1. 2000 též krajem, jak stanovil ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územně samosprávných celků. Podrobnosti o postavení hlavního města Prahy jakožto kraje naleznete v zákonu č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). Území hlavního města Prahy se člení na tzv. městské části, které vznikly s účinností zákona č. 418/1990 Sb. v místě někdejších národních výborů nebo byly na základě tohoto zákona zřízeny. Vztahy mezi hlavním městem Prahou a městskými částmi upravuje jednak přímo zákon o hlavním městě Praze, příp. zvláštní zákony, jednak Statut hlavního města Prahy, který svěřuje městským částem úkoly nad rámec zákona o hlavním městě Praze v oblasti samostatné působnosti (samosprávy) i přenesené působnosti (státní správy). Městské části v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem vystupují v právních vztazích svým jménem a nesou odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Jako právnická osoba jedná městská část Praha - Velká Chuchle prostřednictvím svých orgánů, kterými jsou Zastupitelstvo MČ. Praha - Velká Chuchle, starosta MČ Praha - Velká Chuchle, Úřad MČ Praha - Velká Chuchle a zvláštní orgány MČ Praha - Velká Chuchle (které mohou být zřízeny pouze na základě zvláštních zákonů pro výkon přenesené působnosti). Jako své poradní orgány může zřídit Zastupitelstvo MČ Praha - Velká Chuchle výbory (vždy zřizuje výbor finanční a kontrolní) Přitom platí, že městskou část Praha - Velká Chuchle zastupuje navenek její starosta s tím, že úkony, které vyžadují předchozí souhlas Zastupitelstva MČ Praha - Velká Chuchle, může provést jen po jejich předchozím schválení.