První kronika obce Velké Chuchle vznikla v roce 1926 na základě zákona č. 80/1920 Sb. o pamětních knihách obecních, který platil až do léta 2006. Kroniku ve formě čtyřsetstránkové knihy v ozdobné kožené vazbě zhotovil pražský knihařský mistr Karel Lindauer za částku 1400,- Kč. První zápis do kroniky pořídil 12. května 1926 Antonín Čejka junior.

Od 21. července 1934 zapisoval do kroniky Albín Dvořáček, právě přeložený učitel do nově zřízené pokusné reformní obecné školy Charlotty Masarykové ve Velké Chuchli a první oficiální chuchelský kronikář. Začal stručným popisem událostí v obci v letech 1914 až 1919, od r. 1920 pak přešel na pravidelné roční zápisy.

Přišla okupace a s ní i říšské zákony, které Albína Dvořáčka odsunuly na trvalý odpočinek. a rokem 1939 začíná popisovat chuchelské události neznámý kronikář. Zápisy však dopisoval až po válce, protože během této ponuré doby se do kroniky nesmělo zapisovat. Jeho zápisy končí rokem 1946, kdy je kronikářem opět jmenován Albín Dvořáček. Kroniku psal až do roku 1956, kdy se podepisuje na poslední 400. list kroniky. Bylo zažádáno o novou kroniku. Ta však byla zhotovena se značným zpožděním (až v listopadu r. 1959), a tak rok 1957 zapsal Albín Dvořáček zvlášť.

Druhý díl kroniky (který už není zhotoven z ručního papíru) začíná zápisem za r. 1958. Albín Dvořáček psal kroniku až do r. 1963, kdy se na veřejném zasedání Místního národního výboru 25. dubna vzdal funkce kronikáře (bylo mu 79 let).

Novým kronikářem byl jmenován Karel Šmerhovský (učitel Základní devítileté školy). Do kroniky zapisoval jen několik let.

V roce 1972 byla nově ustavena letopisecká komise, která rozhodla o dalším psaní kroniky a doplněním zápisů za roky 1964-1972. Kronikářkou byla ustanovena literární historička Zdena Sojková a události do kroniky zapisovala Jana Hrubá.

Zápisy v 2. díle kroniky končí r. 1970. Dál se do kroniky nezapisovalo a více jak polovina kroniky zůstala prázdná. Kronikářem v té době byl jmenován historik PhDr. Zdeněk Šípek, který provedl na ruční papír několik shrnujících zápisů za celá sedmdesátá. léta. (Tyto samostatné listy byly na chuchelské radnici v druhé polovině devadesátých let náhodně objeveny a svázány do jedné knihy s fialovou plátěnou vazbou a tato „Kronika MNV Velká Chuchle“ tvoří další díl obecní kroniky.)

V roce 1980 byl pořízen III. díl kroniky. Kniha je složena z několik stovek listů ručního papíru a je zhotovena potomkem mistra K. Lindauera. Na prvních stranách jsou zvětšené dobové fotografie.

Zápisy za rok 1981 a 1982 napsala Bohdana Seeháková.

V r. 1986 se ujala po čtyřleté přestávce funkce kronikářky Daniela Řeřichová, redaktorka časopisu Dilia a absolventka AMU. Kroniku psala až do r. 1992. V r. 1993 ukončila činnost z důvodu zaneprázdnění, a také z důvodů, jak píše, „ztížených podmínek získávání informací důležitých pro zpracování materiálu do kroniky.“

V roce 1993 začala psát kroniku Eliška Lišková, učitelka chuchelské Základní školy, předtím též kronikářka v Řeporyjích. Kronikářskou práci zakončila r. 1994 vzhledem k svému zdravotnímu stavu.

Od roku 1995 je kronikářem Malé a Velké Chuchle Mgr. Tomáš Hromádka, autor řady publikací o dějinách Malé a Velké Chuchle, geograf a historik. V roce 2002 uspořádal Den otevřených kronik, kdy byly všechny kroniky pro veřejnost vystaveny a výstavu k 870. výročí první zmínky o Chuchli.

Kontakt na kronikáře:

S dotazy a konzultacemi na téma historie Malé a Velké Chuchle můžete kontaktovat kronikáře MČ Praha – Velká Chuchle Mgr. Tomáše Hromádku na emailu: hromadka@centrum.cz

Ochrana osobních údajů

V případě, že kdokoliv oprávněný nabude přesvědčení, že zveřejněné části kroniky jsou v kolizi se zákonem na ochranu osobních údajů (zák. č. 101/2000 Sb.), je možno kontaktovat Úřad MČ Praha - Velká Chuchle nejlépe na e-mail: info@chuchle.cz za účelem začernění sporného údaje nebo textu.

O zveřejnění zdigitalizované obecní kroniky rozhodlo zastupitelstvo MČ Praha - Velká Chuchle usnesením č. 7 ze dne 15.9.2014. Souhlas kronikáře se zveřejněním je v originále uložen na ÚMČ Praha - Velká Chuchle.

Obecní kronika je považována za úřední dokument, a proto nepodléhá autorskoprávní ochraně.

Originál kroniky je uložen v Archivu hlavního města Prahy.